Nyhetsarkiv
Riksantikvarieämbetets årsredovisning. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet redovisar året 2022

Nu finns Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2022 att läsa. Den avspeglar ett ovanligt år, innefattande både digital omställning och ett nytt säkerhetspolitiskt läge.

2022 har präglats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det har aktualiserat frågan om beredskap även i Sverige med helt nya hot och utmaningar i förvaltandet av kulturarvet. Kulturmiljöer och museer blir ofta måltavlor i krig.

Skyddet av kulturarvet i händelse av höjd beredskap eller krig har under 2022 därför kommit att bli en högt prioriterad del i Riksantikvarieämbetets arbete.

Digital omställning

Den digitala omställningen inom kulturarvssektorn har påskyndats av de senaste pandemiåren. Riksantikvarieämbetet har under 2022 valt att kraftsamla kring museernas digitala omställning. Under året har myndigheten inrättat ett särskilt program för att utveckla och samordna myndighetens arbete på området.

Målet är att i nära dialog med museisektorn säkerställa att resurser används effektivt och samverkande, att användare får åtkomst till museernas digitala samlingar samt säkra det långsiktiga bevarandet av museernas digitala kulturarv.

Också de utmaningar ett förändrat klimat innebär för förvaltning av kulturmiljön har under året varit ett tema som återkommit i flera sammanhang. Inte minst inom myndighetens arbete med forskning och utveckling satsades betydande belopp på kunskapshöjande åtgärder inom detta område.

Ekonomi i balans

Ekonomiskt har 2022 inte inneburit några stora förändringar gentemot tidigare när det gäller de ekonomiska resurser Riksantikvarieämbetet fått att hantera. Under 2022 har ekonomin också varit i balans.

Läs mer

Hela Riksantikvarieämbetets årsredovisning för 2022 finns att läsa eller ladda ned i Diva

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: