Nyhetsarkiv
Bild på Unescos högkvarter.
Världsarvskonventionens 24:e generalförsamlingsmöte hölls vid Unescos högkvarter i Paris den 22-23 november 2023. Foto: (CC BY)

Nya medlemmar röstades in i Världsarvskommittén

Den 22–23 november 2023 hölls Världsarvskonventionens 24:e generalförsamlingsmöte i samband med Unescos generalkonferens vid högkvarteret i Paris. Vid mötet, som sker vartannat år, samlas statsparterna för val av nya medlemmar till Världsarvskommittén.

Elene Negussie och Petra Stråkendal, utredare vid Riksantikvarieämbetet, deltog i den svenska delegationen till generalförsamlingsmötet tillsammans med Louise Oscarsson, attaché vid Svenska delegationen vid Unesco. Sverige följer och deltar i beslutsfattandet kring Världsarvskonventionen på internationell nivå och regeringen utser representanter till den svenska delegationen. Riksantikvarieämbetet deltar utifrån sitt generella uppdrag kring världsarv.

Ny världsarvskommitté

FN:s världsarvskommitté består av 21 roterande statsparter där nya medlemmar röstas in vartannat år. Vid mötet avgick nio stater, bland andra Etiopien, Oman, Ryssland och Saudiarabien, vilka ersattes av Ukraina, Sydkorea, Vietnam, Kenya, Senegal, Libanon, Jamaica, Kazakstan och Turkiet.

Valen till kommittén sker utifrån regionala valgrupper för att kommittén ska vara geografiskt representativ sett ur ett globalt perspektiv.

– De invalda statsparterna röstas in i kommittén för en mandatperiod av fyra år, därefter lämnas plats till andra stater som väljer att kandidera till kommittén, säger Elene Negussie utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Världsarvskommittén träffas i regel en gång om året för att fatta beslut om nya världsarv och inskrivningar på listan över världsarv i fara. Kommittén ska verka för en balanserad och representativ världsarvslista i syfte att bevara kultur- och naturmiljöer med betydelse för hela mänskligheten.

Världsarvsfonden – internationellt stöd till världsarven

Beslut togs om Världsarvsfonden som finansieras genom en obligatorisk avgift som motsvarar 1 procent av medlemsstaternas avgifter till Unesco. Bland annat uppmärksammades att ett stort antal statsparter inte har betalat de obligatoriska avgifterna i tid. Sverige tillhör ett litet antal statsparter som utöver avgifterna bidrar med större frivilla bidrag.

Världsarvsfonden skapades under Världsarvskonventionen som antogs av Unescos medlemsstater 1972.

– Den ligger till grund för konventionens mål om internationellt stöd i världsarvens bevarande, främst till länder som har särskilda behov, exempelvis i områden som drabbats av naturkatastrofer och konflikter, säger Elene Negussie.

Unesco är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Uppdaterad klimatpolicy

Vid mötet antogs även en ny klimatpolicy för världsarven –  Policy Document on Climate Action for World Heritage – som bygger på ett tidigare dokument från 2007. Dokumentet är ett stöd i arbetet med klimatåtgärder kopplade till världsarvens skydd och bevarande och syftar till att skapa synergier mellan klimatavtalen och världsarvskonventionen.

Verktyg för effektiv förvaltning

I samband med mötet lanserades publikationen Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0 som Iccrom tagit fram i samarbete med Icomos, IUCN och Unesco. Verktyget ska vara ett stöd i utvärdering av effektivitet inom förvaltning av världsarv men kan även tillämpas i arbetet med andra kultur- och naturmiljöer.

När du vill veta mer

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: