Nyhetsarkiv
En stor äldre tegelbyggnad
I frågan om gestaltad livsmiljö måste vi hitta sätt att inte bara bevara utan också visa hur man kan använda och utveckla det redan byggda inklusive våra kulturmiljöer. Här en bild från Sockerbruket i Majorna, Göteborg. Foto: ( CC BY)

Rapporten ”Hållbarhet, kvalitet och ekonomi” följer upp politiken för gestaltad livsmiljö

I början av mars släppte ArkDes rapporten som är en årlig uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö, och framtagen på uppdrag av Kulturdepartementet. Årets rapport tar avstamp i ett av det nationella målets delpreciseringar – att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö innebär att Boverket, ArkDes, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet samverkar för att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska bidra till att skapa ett hållbart, rättvist och mindre segregerat samhälle, där alla har möjlighet att påverka utvecklingen av de gemensamma miljöerna.

Inte bara ekonomiska värden

Den nya rapporten bygger på intervjuer med experter, forskningsrapporter, lärande exempel och enkätundersökningar med arkitekt- bygg- och fastighetsbolag. I rapporten slår ArkDes bland annat fast att arbetsformer och finansieringsmodeller behöver ses över för att hållbarhet och kvalitet ska prioriteras i arkitektur, form, design, byggande och förvaltning.

En av rapportens slutsatser är att det behöver utvecklas ekonomiska beräkningsmodeller som inte bara utgår från ekonomiska värden, utan också inkluderar de långsiktiga samhällsnyttor som kvalitativ gestaltning och hållbara material ger.

Vinner på att återbruka befintlig bebyggelse

Riksantikvarieämbetet vill framhålla att en god hushållning bland annat bygger på att bevara och utveckla befintlig bebyggelse. Detta då man både återanvänder materiella resurser och tar tillvara på det arbete som tidigare investerats vid produktionen.

Rivningar och oförsiktiga renoveringar kan leda till att kulturhistoriska och gestaltningsmässiga värden ersätts med kortsiktiga lösningar i mindre kvalitativa och icke hållbara material. Riksantikvarieämbetet ser därför att diskussionen om ett hållbart och cirkulärt byggande behöver breddas med en större tonvikt på strategier för att bevara, använda och utveckla befintliga byggda miljöer på ett varsamt sätt.

Kulturmiljöns betydelse är en tydlig del i politiken för gestaltad livsmiljö. Gestaltningen av den befintliga livsmiljön och förvaltningen av de kulturvärden som finns där är en lika viktig uppgift som skapandet av nya miljöer. Utformningen av våra livsmiljöer ska ske med hänsyn till historiska sammanhang och sociala värden, men utvecklas i takt med samtidens behov.

Läs eller ladda ned rapporten ”Hållbarhet, kvalitet och ekonomi” i sin helhet hos Arkdes (pdf)

Om regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö

Att gestalta en hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet. Det finns enligt uppdraget fyra aktörer som är extra viktiga i arbetet att skapa en helhetssyn för gestaltad livsmiljö: BoverketArkDesStatens konstråd och Riksantikvarieämbetet. Boverket är huvudansvarig myndighet för samordningen av de olika regeringsuppdragen medan ArkDes sedan tidigare har ansvaret att följa upp politikens genomslag.

Läs mer om regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: