Nyhetsarkiv
Föremål stol, spegel, tv från olika tider uppställda i en svart hylla
Museer har olika behov beroende på vad de har i sina samlingar men mycket är också lika, de ska alla hantera processer av förvärv, inventering, konservering, förflyttning, utlån och liknande, säger Ilse Vuijsters Hammarström, utredare och delprojektledare för regeringsuppdraget om en långsiktig samlingsförvaltning för museisektorn. Foto: (CC BY)

Museernas samlingar och det digitala

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för museernas samlingsförvaltning. Den digitala samlingsförvaltningen är en stor del av uppdraget.

Ilse Vuijsters Hammarström och Henrik Summanen på Riksantikvarieämbetet arbetar med regeringsuppdragets del om museernas digitala samlingsförvaltning. Arbetet startades under tidig vår, pågår intensivt och förslagen kommer börja ta form under sommaren för att sedan lämnas in till regeringen i november.

Alla centralmuseer har svarat på enkäten

En viktig del av regeringsuppdraget är att kartlägga hur centralmuseerna arbetar idag. Riksantikvarieämbetet skickade ut en enkät för några veckor sedan med frågor som handlade om vilka digitala system för samlingsförvaltning som museerna använder, hur deras strategier för arbetet ser ut och om de samarbetar med andra museer.

– Alla museer som vi skickade enkäten till har svarat och det är vi mycket tacksamma för. Då vet vi att vi har en korrekt kartläggning att utgå ifrån när vi jobbar vidare med uppdraget och tar fram förslag, säger Ilse Vuijsters Hammarström utredare på Riksantikvarieämbetet och delprojektledare för den digitala delen av regeringsuppdraget.

Workshop med centralmuseerna

Resultatet från enkäterna kommer att vara en del av underlaget för en workshop med företrädare för centralmuseerna. Målet är att se vad det kan finnas för samordningsvinster för museerna.

– Museer har olika behov beroende på vad de har i sina samlingar men mycket är också lika, de ska alla hantera processer av förvärv, inventering, konservering, förflyttning, utlån och liknande, säger Ilse Vuijsters Hammarström.

Gemensamma lösningar för långsiktigt bevarande

Det finns samverkan mellan museer idag och det ingår i uppdraget att se hur till exempel gemensamma standarder och öppen källkod skulle kunna förenkla för museer.

– De som jobbar på museer med digital samlingsförvaltning jobbar ofta ganska ensamma och de jobbar med hela kedjan från att kravställa och upphandla systemen till att sköta driften, utbilda med mera. Här finns det en möjlighet att hitta gemensamma lösningar som skulle kunna spara både tid och pengar för museerna, säger Henrik Summanen, samordnare på Riksantikvarieämbetet.

I uppdraget ingår att se vilka skalfördelar det finns vad gäller lagring och informationssäkerhet.

– Behovet av att ha ett beredskapsperspektiv och kunna skydda samlingar i händelse av kris eller krig har gjort de här frågorna ännu mer aktuella, säger Henrik Summanen.

Vilka museer omfattas?

I regeringsuppdraget pekas de centrala museerna ut som de som Riksantikvarieämbetet ska samarbeta med men det utesluter inte alla de andra museerna inom det allmänna museiväsendet i Sverige.

– Vi har dialog med branschorganisationen Sveriges museer och Länsmuseernas samarbetsråd med flera när vi gör kartläggningen och arbetar fram förslagen, säger Ilse Vuijsters Hammarström.  Ambitionen är att arbetet på längre sikt ska kunna gynna alla museer på ett eller annat sätt i deras arbete med den digitala samlingsförvaltningen.

Regeringsuppdraget redovisas i november

Senast 29 november 2024 ska Riksantikvarieämbetet redovisa kartläggning och förslag till en långsiktig lösning för samlingsförvaltning till kulturdepartementet och regeringen. Därefter fattar de beslut om hur de går vidare med förslagen.

– Vi samlar in underlag nu under våren från museisektorn och går igenom forskning och kunskapsunderlag från Sverige och internationellt. Vi börjar formulera ett första utkast till förslag under sommaren och därför är vi måna om att hinna prata med så många möjligt nu under våren, säger Ilse Vuijsters Hammarström.

Läs tidigare publicerad artikel om regeringsuppdraget

Läs mer om hela regeringsuppdraget långsiktig samlingsförvaltning.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: