Uppdrag kring hur AI påverkar verksamheten

Riksantikvarieämbetet har i myndighetens regleringsbrev 2024 fått i uppdrag att kortfattat redovisa hur artificiell intelligens påverkar och, i förekommande fall, används i verksamheten.

I uppdraget ingår att redovisa i vilken omfattning exempelvis öppna standarder, algoritmer och språkmodeller används. Myndigheten ska redovisa om egen utveckling pågår inom myndighetens verksamhetsområde och om det kan finnas förutsättningar för andra myndigheter att dra nytta av eventuella resultat.

Myndigheten ska också ange om myndigheten tillämpar riktlinjer för användningen av artificiell intelligens som omfattar till exempel aspekter som rör etik och informationssäkerhet. Myndigheten ska även kartlägga och redovisa hur de centrala museer som är myndigheter och Statens musikverk arbetar med artificiell intelligens i sina verksamheter.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 maj 2024.

Läs regleringsbrevet för Riksantikvarieämbetet för 2024