Bedömning av behov av åtgärder med anledning av Washington-principerna och Terezin-deklarationen

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att bedöma om det finns behov av att vidta särskilda åtgärder för att tydliggöra och underlätta den svenska efterlevnaden av Washington-principerna och Terezin-deklarationen om nazi-konfiskerade kulturföremål.

Washington-principerna från 1998 innebär bl.a. en moralisk förbindelse att identifiera och offentligt tillkännage konstverk som har konfiskerats av nazisterna så att ursprungliga ägare eller deras arvingar ska kunna göra anspråk på dem. Åtgärder ska vidtas skyndsamt för att nå en rimlig och rättvis lösning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I internationell praxis har principerna tolkats vidare än att avse enbart konst och omfattar även andra kulturföremål, böcker m.m. Terezin-deklarationen från 2009 togs fram vid en motsvarande internationell konferens i Terezin, Tjeckien. De bekräftar Washington-principerna och behovet av att stärka och upprätthålla dessa ansträngningar.

Uppdraget

Riksantikvarieämbetet ska kartlägga och redovisa hur de statliga kulturarvsinstitutionerna förhåller sig till Washington-principerna och Terezin-deklarationen och bedöma om det finns behov av åtgärder för att tydliggöra och underlätta efterlevnaden av dessa.

Om Riksantikvarieämbetet bedömer att det finns behov av att vidta särskilda åtgärder ska förslag lämnas på lämpliga åtgärder med beskrivning av förslagens organisatoriska, rättsliga och ekonomiska konsekvenser. Uppdraget ska genomföras i samråd med de statliga museerna, Ekonomistyrningsverket, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Judiska centralrådet, Föreningen Förintelsens Överlevande, och andra relevanta aktörer.

Föreliggande uppdrag utgör ett komplement till uppdraget att utarbeta en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar.

Uppdraget redovisades till Kulturdepartementet den 7 oktober 2020.