Återlämnande av vissa kulturföremål

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att utarbeta en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar.

I museerna finns samlingar som byggts upp under lång tid och utifrån olika syften och mål samt utifrån andra tidsåldrars syn på förvärv. Det innebär att det i museernas samlingar kan finnas enskilda objekt och hela samlingar som införlivats på vad som idag betraktas som ett etiskt tveksamt sätt.

Det kan även finnas föremål som kan vara stulna eller på annat sätt illegalt förvärvade och sedan förda direkt eller via mellanhänder till museer. Scenarierna är många och handlingarna kan såväl ha skett inom landet som internationellt.

Uppdraget

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) ska Riksantikvarieämbetet utarbeta en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar där det kan finnas särskilda etiska skäl för återlämnande.

Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2019 och ska genomföras i samråd med de centrala museerna och Sametinget.

Mer information

Vill du följa arbetet med regeringsuppdraget? Ta del av samrådsinformationen.

Samrådsinformation juni 2018
Samrådsinformation december 2018
Samrådsmöte 10:e maj 2019