Jordbrukspolitikens påverkan på kulturmiljöer

Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram ett förslag på program för uppföljning av jordbrukspolitikens effekter på miljön. Att utvärdera hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar miljön är ett regeringsuppdrag som drivits i projektform, kallat CAP:s miljöeffekter, sedan 1996.

Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigt att projektet CAP:s miljöeffekter följer upp effekterna av att ersättningarna för skötsel av kulturmiljöer i odlingslandskapet prioriterats bort i det nya svenska landsbygdsprogrammet. Under perioden 2007–2014 betalades drygt 125 miljoner kronor per år ut för skötsel av landskapselement och för regionala satsningar på kulturmiljövård. Som jämförelse var under 2013 det nationella anslaget för kulturmiljövård drygt 250 miljoner kronor.

Uppdraget handlar om att ta fram kunskapsunderlag är till nytta för Sveriges arbete med att förändra och genomföra politiken så att den bidrar till att uppnå de nationella miljömålen. Det förslag som nu har redovisats till regeringen beskriver hur myndigheterna ska arbeta med uppdraget under perioden 2015–2019.