Palmblad på tillväxt ur en näve med my Foto: ( PDM)

Rapportering av Riksantikvarieämbetets genomförda insatser inom regional tillväxt

Under våren 2018 avrapporterade Riksantikvarieämbetet genomförda insatser inom den regionala tillväxtpolitiken kopplat till den nationella strategin för regionala tillväxt och till myndighetens interna strategi för tillväxt.

I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) framgår att statliga myndigheter har en viktig roll för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. I En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 lyfts 19 nationella myndigheter fram som särskilt betydelsefulla i det regionala tillväxtarbetet, däribland Riksantikvarieämbetet. Strategin syftar till att vara vägledande för myndigheternas tillväxtarbete och ska bidra till målsättningarna för den regionala tillväxtpolitiken.

Riksantikvarieämbetets uppdrag

I återrapporteringen presenterade myndigheten genomförda insatser med koppling till den nationella långsiktiga strategin och myndighetens interna strategi för kulturmiljöarbetet i regional utveckling. Redovisningen av regeringsuppdraget skickades till Näringsdepartementet och Kulturdepartementet med kopia till Tillväxtverket den 27 april 2018. Det redovisade regeringsuppdraget går att finna här. 

Inrapporteringen har sammanställts av Tillväxtverket och avrapporterats till regeringen i september 2019.

För mer information om regionalt tillväxtarbete se Tillväxtverkets hemsida.