Traditionell småskalig matkultur

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Institutet för språk och folkminnen, Jordbruksverket och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.

Uppdraget sträcker sig fram till 2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet skapa intresse och sprida kunskap om kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. I uppdraget ska myndigheterna gemensamt synliggöra, ta tillvara och utveckla:

  • Traditionell kunskap kring småskalig matkultur
  • Mångfald av växtsorter och husdjursraser
  • Kulturmiljöer
  • Landskap

Du söker stödet genom utlysningar

Du söker stödet genom utlysningar, vilket innebär att myndigheterna informerar om under vilken tidsperiod och inom vilka områden du kan söka pengar. Utlysningar och upphandlingar läggs ut löpande på Jordbruksverkets hemsida.

Myndigheter, kommuner, landsting, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stödet.

Myndigheterna fick uppdraget i sina regleringsbrev 2015. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 8 maj 2015 och den 5 maj 2017. Uppdraget slutredovisas senast den 26 april 2019.