Sameviste vid sjön Satisjaure (Satihaure) i Lappland, idag en del av världsarvet Laponia. Fisknät och fisklådor i en båt.
Sameviste vid sjön Satisjaure (Satihaure) i Lappland, idag en del av världsarvet Laponia. Fisknät och fisklådor i en båt. Foto från 1958. Foto: ( PDM)

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att utarbeta en nationell strategi för Sveriges 15 världsarv och för arbetet med världsarvskonventionen.

Regeringen har sett ett behov av att utveckla världsarvsarbetet i vissa delar, bland annat avseende kunskap och kompetens för att stärka skyddet av världsarven. Förändrade krav och omständigheter påverkar världsarven så som Sveriges antagande av Agenda 2030 och politiken för global utveckling.

Världsarven är viktiga besöksmål i en snabbt växande besöksnäring och detta medför både möjligheter och utmaningar som behöver tas om hand. Det har tidigare inte funnits någon nationell världsarvstrategi i Sverige.

Uppdraget

Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell världsarvsstrategi med syfte att tydliggöra roller, ansvar och framtida inriktning i arbetet med de svenska världsarven. Strategin ska också tala om hur kunskap och kompetens kan stärkas hos myndigheter och beslutsfattare och klargöra världsarvens roll i genomförandet av målen i FN:s Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling. Eftersom regeringen anger att strategin är nationell betyder det att det är Sveriges samlade hållning för världsarvsarbetet utifrån världsarvskonventionen som ska förtydligas och utvecklas.

Uppdraget redovisades till Kulturdepartementet den 31 oktober 2019. Uppdraget genomfördes i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet och i dialog med andra berörda myndigheter, kommuner och aktörer inklusive förvaltare av världsarv.

Läs mer om rapporteringen här och här finns rapporten i en kortare version.

Läs och ladda ner den nationella världsarvsstrategin