Uppdraget att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna i alla delar av landet.

Kartläggningar, stöddokument och mera som tagits fram i regeringsuppdraget.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Riksarkivet, Statens kulturråd och Statens skolverk.

I uppdraget ingår att genomföra en kartläggning av hur samarbetet mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutioner fungerar samt hur det har utvecklats över tid. Kartläggningens resultat ska ligga till grund för förslag på hur samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skolan ska kunna stärkas.

För att främja samverkan ska Riksantikvarieämbetet bland annat ta fram och sprida vägledningar samt samla och sprida goda exempel på olika typer av samarbeten och samverkansprojekt.

Uppdraget redovisas till regeringen (kulturdepartementet) hösten 2020. Därefter följer nya insatser på området eftersom arbetet med uppdraget ska lägga grund för ett fortsatt, långsiktigt arbete med dessa frågor inom Riksantikvarieämbetet.

Hur kommer uppdraget att genomföras?

Projektet kommer att genomföras i två delar. Under hösten 2018 och våren 2019 är arbetet inriktat på att fördjupa förståelsen av hur samverkan ser ut i dag. Projektet behöver få en tydlig bild av vilken beredskap och potential det finns i skolan för en mer utvecklad samverkan med kulturarvsinstitutioner, som museum och arkiv.

Vidare kommer projektet att kartlägga kulturarvsinstitutionernas möjligheter att möta skolans behov vid sådan samverkan.

Vilka hinder finns för arbetet? Vilka framgångsfaktorer finns för gynnsamma samarbeten?

Arbetet kommer att ske i dialog med berörda parter både inom kulturarvssektorn och inom skolan. Resultaten från olika delar i från kartläggningen kommer att publiceras löpande på den här webbplatsen.

Från och med hösten 2019 kommer projektet att ha ett mer riktat fokus på främjande genom spridning, dialog och vägledning. Bland annat kommer Riksantikvarieämbetet att ordna en konferens på temat samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skolan.

Lärare och museipedagoger är de främsta målgrupperna för uppdraget. För att åstadkomma förändring på området behöver projektet även ha dialog med och kommunicera resultat till, andra aktörer inom skolan och på kulturarvsinstitutionerna.

På gång

Digitalt kulturarv i skolan – en kartläggning

En statusuppdatering – ett inlägg om vad som gjorts hittills och vad som är på gång. (28 maj 2019)

Skola och kulturarv – en konferens i Visby den 14-15 oktober. Arrangeras av FUISM och Riksantikvarieämbetet.

Länk till regeringsuppdraget på regeringen.se.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Etiketter: Skoluppdraget