Uppdraget att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna i alla delar av landet.

Uppdraget, kallat Skoluppdraget, ska genomföras i samverkan med Riksarkivet, Statens kulturråd och Statens skolverk.

I uppdraget ingår att genomföra en kartläggning av hur samarbetet mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutioner fungerar samt hur det har utvecklats över tid. Kartläggningens resultat ska ligga till grund för förslag på hur samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skolan ska kunna stärkas.

För att främja samverkan ska Riksantikvarieämbetet bland annat ta fram och sprida vägledningar samt samla och sprida goda exempel på olika typer av samarbeten och samverkansprojekt.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (kulturdepartementet) hösten 2020. Därefter följer nya insatser på området eftersom arbetet med uppdraget ska lägga grund för ett fortsatt, långsiktigt arbete med dessa frågor inom Riksantikvarieämbetet.

Hur kommer uppdraget att genomföras?

Under hösten 2018 och våren 2019 var arbetet inriktat på att fördjupa förståelsen av hur samverkan ser ut i dag. Projektet ville få en tydlig bild av vilken beredskap och potential det finns i skolan för en mer utvecklad samverkan med kulturarvsinstitutioner, som museum och arkiv.

Projektet har kartlagt kulturarvsinstitutionernas möjligheter att möta skolans behov vid sådan samverkan; Vilka hinder finns för arbetet? Vilka framgångsfaktorer finns för gynnsamma samarbeten?

Sedan hösten 2019 har projektet haft ett mer riktat fokus på främjande genom spridning, dialog och vägledning.

Arbetet har skett i dialog med berörda parter både inom kulturarvssektorn och inom skolan. Resultaten från olika delar i från kartläggningen presenteras i uppdragets rapport som presenteras i samband med seminarieserien Tema Skola och kulturarv. i november 2020.

Läs mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Etiketter: Skoluppdraget