Vision för kulturmiljöarbetet

Riksantikvarieämbetet leder arbetet för ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete. Därför fick vi ett regeringsuppdrag om att i samverkan ta fram en vision om hur kulturmiljöarbetet i Sverige ska utvecklas, och vilka resultat som ska uppnås till år 2030. Uppdraget genomfördes i nära samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda aktörer.

Redovisning av uppdragen

Rapport: Vision för kulturmiljöarbetet 2030
Redovisning av regeringsuppdrag om ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete

Rapport: Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen
Redovisning av regeringsuppdrag om omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet

Broschyr: Vision för kulturmiljöarbetet till 2030 – beställ tryckt broschyr via print on demand eller ladda ner som PDF)
……………………………………
Utdrag ur regleringsbrevet:

Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur kulturmiljöarbetet i Sverige utvecklas. I detta ingår att samlat redovisa vad ansvariga myndigheter har gjort och avser att göra för att de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet ska uppfyllas. Riksantikvarieämbetet ska också redovisa hur myndigheten, utifrån sitt överinseendeuppdrag, avser att regelbundet följa upp målens uppfyllelse.

Kartlägga förutsättningarna

Myndigheten ska vidare belysa och analysera samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå inom kulturmiljöområdet. Detta innebär bland annat att myndigheten ska kartlägga och redovisa hur länsmuseerna och motsvarande museer arbetar med kulturmiljöfrågor och hur förutsättningarna ser ut för samverkan och verksamhetsutveckling på regional nivå. Vidare ska Riksantikvarieämbetet redovisa hur ansvariga statliga myndigheter arbetar med och planerar att arbeta med att främja det kommunala kulturmiljöarbetet.

Skapa en bred plattform

Utifrån bilden av hur området i dag utvecklas ska Riksantikvarieämbetet skapa en bred plattform för samtal om kulturmiljöarbetets framtid. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda aktörer. Länsstyrelserna har samtidigt fått i uppdrag att inkomma till Riksantikvarieämbetet med redovisningar om arbetet med de nationella målen för kulturmiljöarbetet respektive arbetet med att främja det kommunala kulturmiljöarbetet.

Formulera en vision

Utifrån kartläggning, analys och den breda dialogen ska uppdraget utmynna i en samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas och vilka resultat som bör uppnås fram till 2030. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt från de mål som beslutats av regering och riksdag och de befintliga ekonomiska och organisatoriska ramarna.

Redovisa

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 16 maj 2016. En delrapport rörande hur kulturmiljöarbetet i Sverige utvecklas har redovisats till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 31 mars 2015.