Så behandlar vi personuppgifter – Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Denna informationstext förklarar hur Riksantikvarieämbetet hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som nominerar och dig som blir nominerad till Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj.

Riksantikvarieämbetet är mån om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bild, IP-adress.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

När du nominerar en person till förtjänstmedaljen behandlar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn
 • Titel
 • Organisation som du representerar
 • E-post
 • Telefonnummer

När du blir nominerad till förtjänstmedaljen behandlar vi följande uppgifter om dig som den nominerande lämnar till oss:

 • Namn
 • Titel/yrke
 • Organisation som du verkar inom

Vi behandlar dina personuppgifter för att Riksantikvarieämbetet ska

 • kunna administrera och bedöma de inkomna nomineringarna
 • kommunicera med den som nominerat och den nominerade.

Rättslig grund

Riksantikvarieämbetets utdelande av förtjänstmedalj görs som en del i Riksantikvarieämbetets arbete att stödja det regionala kulturmiljöarbetet, 2 § 3 punkten förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen som är fastslagen i angiven bestämmelse i vår instruktion.

Lagringstid

Alla nomineringar som inkommer till Riksantikvarieämbetet är allmänna handlingar. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen. En handling definieras som information som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du avser att nominera, ska du vara medveten om att vi inte kan sekretessbelägga din nominering.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Riksantikvarieämbetet säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Den nominerades namn kommer att publiceras på vår hemsida i nyhet och pressmeddelande samt kan komma att lämnas till de leverantörer som vi anlitar för de praktiska arrangemangen kring utdelandet av förtjänstmedaljen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för Riksantikvarieämbetet och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Eftersom nomineringar till förtjänstmedaljen är offentliga allmänna handlingar går det inte att begära att uppgifter i en nominering raderas.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se

Besöksadress Stockholm:
Storgatan 41, 114 55 Stockholm

Besöksadress Visby:
Artillerigatan 33A, 621 38 Visby

Postadress:
Box 1114, 621 22 Visby

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är verksjuristen Sofia Kullman, dataskyddsombud@raa.se