Aktuell arkeologi i Lund

Kulturens arkeologer tar er med på en stadsvandring till kvarteren Grynmalaren, Östertull och till Mårtenstorget. På dessa platser har vi i år genomfört undersökningar inför planerad nybyggnation.

Undersökningarna är avslutade i fält, men efterarbetet pågår för fullt.

I mars 2023 påbörjades en arkeologisk undersökning (slutundersökning) på Mårtenstorget i Lund. Detta genomfördes inför Lunds kommuns nybyggnation av en toalettbyggnad med tillhörande ledningar.

Undersökningsområdet var förskonat från sentida ingrepp. Den ursprungliga torgbeläggningen med kullersten från år 1842 påträffades intakt i stort sett över hela ytan vid 0,18 m djup, vilket också indikerade att det fanns en välbevarad fornlämning att undersöka.

Det påträffades äldre mark-, omstrukturerings-, konstruktions- och odlingslager inför anläggandet av  gårdsmiljöer under olika tidsperioder. Lergolv, ugnar, stolphål, stenläggningar, pinnhålsrader, en härd, en avfallsgrop, rännor samt den äldsta markhorisonten dokumenterades. Fynd som påträffades och insamlades var bland annat: keramik  (yngre- och äldre rödgods, stengods, drejat svartgods, östersjökeramik), järnföremål, kammar, ett bryne, en bennål, ett silvermynt. I övergången mot morän påträffades ett intakt keramikkärl av förhistorisk karaktär, innehållande brända människoben – en urnebrandgrav. På platsen finns således aktiviteter som föregår Lunds etablering.

På Grynmalaren 37 och Östertull 41 har förundersökningar genomförts under våren och på båda platser har medeltida lämningar påträffats. Mer om detta på stadsvandringen!

Varmt välkommen!

Söndagen den 27 augusti - kl. 14:00-16:30

Besöksinformation

Adress: Tegnérsplatsen 6, Lund, Lund

Landskap: Skåne

Tillgänglighet:

Tillgänglighet

På Kulturen i Lund har flera av byggnaderna försetts med handikapptoalett, ramper och hiss mellan våningsplanen. Men ett antal av de äldre kulturhistoriska byggnaderna har hinder för rullstolsburna besökare och de med barnvagnar.

Entré via Vita huset

Kulturens entré finns i Vita huset vid Tegnérplatsen mellan Adelgatan och Stora Algatan. En gatstensbelagd gata med trottoarkant och en svagt sluttande backe leder fram till museets entré. Du hittar en automatisk dörröppnare till höger om dörren. Vita huset är anpassat för rullstolsburna besökare.

Entré till norra området

Kulturens två områden är förbundna med varandra via en tunnel och trappa under Adelgatan. För att undvika trappan kan du vända dig till receptionen och få hjälp att ta en annan väg mellan områdena. Enklaste sättet att nå norra området med rullstol eller barnvagn är via ”Gröna grinden” vid Karlins plats norr om huvudentrén i Vita huset. Be gärna entrépersonalen eller museivärdarna om att bli insläppt via Gröna grinden.

Framkomligheten på Friluftsmuseet

Gångytorna är belagda med singel, bortsett från några kullerstensgator. De kan vara svårframkomliga med rullstol. Flera hus har dessutom höga trösklar.

Kontakt

Kontaktperson: Aja Guldåker

Telefon/Mobiltelefon: +46 46 35 04 17

E-post: aja.guldaker@kulturen.com

Arrangörer: Kulturens arkeologer, Kulturen i Lund

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: