En skärmdump av en arkeologitidskrift
Som låntagare på Vitterhetsakademiens bibliotek öppnar sig en värld av digitala tidskrifter inom bland annat arkeologi. Foto: (CC0)

Arkeologiska tidskrifter online – ett urval

Det finns en mångfald av tidskrifter som omfattar den arkeologiska sektorn. Här listar Vitterhetsakademiens bibliotek 14 av dem – alla tillgängliga att läsa online. Områdena som täcks är allt från forskning om förhistoria, arkeologiska metoder, miljöarkeologi och marinarkeologi till sociala perspektiv. Geografiskt omfattar de arkeologi i Norden, Europa och världen.

Som låntagare vid Vitterhetsakademiens bibliotek får du tillgång till bibliotekets cirka 2 500 tryckta och digitala tidskrifter. Här listas några exempel på tidskrifter ur biblioteket inom arkeologiområdet som går att läsa online.

Vill du se vilka övriga tidskrifter biblioteket har kan du söka i söktjänsten Vitalis. Arkeologitidskrifterna ligger under rubriken Historia & Arkeologi.

Vill du bli låntagare? Mejla: biblioteket@raa.se

Acta archaeologica

Acta Archaeologica, som grundades 1930, är den ledande vetenskapliga internationella arkeologiska tidskriften i Skandinavien. Acta Archaeologica publicerar fullständiga presentationer av viktiga nya upptäckter, arkeologiska analyser samt allmänna och tvärvetenskapliga studier med en arkeologisk grund. Tidskriften fokuserar främst på nordeuropeisk arkeologi (inklusive de baltiska länderna) fram till år 1500, och på europeiska och globala teman av särskilt intresse för arkeologin i Nordeuropa.

Archaeometry

Archaeometry är en internationell tidskrift som behandlar fysiska och biologiska vetenskaper inom arkeologi, antropologi och konsthistoria. Ämnena inkluderar dateringsmetoder, artefaktanalys, fjärranalys och mycket mer. Artiklarna måste uppfylla höga vetenskapliga standarder och ha internationell relevans.

Antiquity

Antiquity är en sakkunniggranskad arkeologisk tidskrift som grundades O.G.S. Crawford 1927. Den  rapporterar om ny arkeologisk forskning, metoder och frågor av internationell betydelse på ett enkelt språk till en bred akademisk och professionell läsekrets. Den täcker ämnen över hela världen från alla perioder.

Current swedish archaeology, finns fritt tillgänglig på nätet

Tidskriften Current Swedish Archaeology (CSA) fokuserar främst på att tolka det arkeologiska materialet och utforska arkeologi som en social praktik. Målet är att dela resultat och diskussioner från svensk och bredare nordisk arkeologi med en global publik och främja kontakter och debatter mellan svensk arkeologi och det internationella samfundet. Läsarna inkluderar forskare, yrkesverksamma, studenter och andra som är intresserade av att delta i aktuella och högkvalitativa arkeologiska dialoger, med bidrag från den akademiska världen, museer, kulturarv och kommersiella arkeologiska sektorer.

Danish journal of Archaeology, finns fritt tillgänglig på nätet

Tidskriften utforskar södra Skandinaviens arkeologiska historia i globala och lokala sammanhang. Den välkomnar bidrag från forskare och yrkesverksamma, som täcker olika tidsperioder och aspekter av arkeologi som är relevanta för regionen. Dessutom publiceras artiklar med bredare teoretisk eller global betydelse. Genom forskningsartiklar, uppdateringar och diskussioner är målet att främja en öppen dialog om arkeologins roll i den moderna världen.

Environmental archaeology

Tidskriften publicerar forskning om miljöarkeologi och välkomnar bidrag som utforskar samspelet mellan människor och deras miljö genom historien. Den innehåller artiklar som täcker en rad miljöspecialiteter inom arkeologi, såsom arkeobotanik, arkeozoologi, palynologi, geoarkeologi och biologisk antropologi.

European journal of Archaeology

European Journal of Archaeology, som är ansluten till European Association of Archaeologists, publicerar forskning som genomförts i och runt Europa. Artiklarna täcker en mängd olika ämnen, från översikter av europeisk arkeologi till rapporter om viktiga upptäckter, debatter om arkeologiska metoder och teorier samt intervjuer med framstående arkeologer.

International journal of Osteoarchaeology

International Journal of Osteoarchaeology är en ledande publikationen för analys av ben från människor och djur som hittats i arkeologiska miljöer. Med ett globalt fokus lockar den arkeologer, antropologer, benspecialister och historiker. Tidskriftens mål är att publicera studier som utforskar hur kvarlevor från människor och djur kan ge detaljerad och nyanserad information om beteenden och ideologier hos tidigare kulturer.

Journal of Archaeological Research

Journal of Archaeological Research publicerar de senaste internationella forskningssammanfattningarna inom ett brett spektrum av ämnen och geografiska områden. Artiklarna är avsedda att presentera det aktuella läget inom disciplinen när det gäller ett visst geografiskt område eller ett specifikt forskningsämne eller tema.

Journal of World Prehistory

Journal of World Prehistory är en ledande internationell publikation för forskning om förhistoria olika regioner och områden. Den grundades för nästan trettio år sedan och tillhandahåller aktuella och auktoritativa sammanfattningar från olika arkeologiska discipliner till forskare, lärare och studenter över hela världen. De senaste artiklarna täcker olika ämnen som analyser av stenredskap/verktyg i Amazonas”, den sena Jomonperioden i Hokkaido, bronsålderns utveckling i Sydostasien, neandertalarnas bosättningar i Doggerland, neolitiska nätverk i västra Asien och statsbildning på Afrikas horn.

Journal of Field Archaeology

Journal of Field Archaeology är en publikation för yrkesverksamma som arbetar med tolkning av arkeologiska fynd runt om i världen. Förutom artiklar som analyserar data från utgrävningar, undersökningar och laboratorieforskning publiceras även artiklar om arkeologiskt arv, etik, historia och tekniska/metodologiska studier.

Journal of Maritime Archaeology

Journal of Maritime Archaeology är den främsta internationella publikationen som täcker alla aspekter av marinarkeologi, både på land och under vatten. Den omfattar teoretiska ramverk, praktiska metoder och analytiska insikter om platser, teknik, landskap, strukturer och kulturarvsförvaltning. Tidskriften är en kanal för maritima synsätt som sträcker sig över arkeologi och relaterade discipliner som kulturgeografi, historia, etnografi, oceanografi och antropologi. På så sätt tar tidskriften upp alla aspekter av människans förflutna som rör maritima miljöer.

Journal of Social Archaeology

Journal of Social Archaeology är en internationell tidskrift som främjar tvärvetenskaplig forskning med fokus på sociala perspektiv inom arkeologi. Den tar upp teoretiska framsteg från relaterade discipliner som feminism, queerteori, postkolonialism och socialgeografi. Med ett globalt perspektiv som sträcker sig från förhistoria till nutid, utforskar den innovativa tolkningar av det förflutna uppmuntrar den också till utforskning av samtida politik och kulturarvsfrågor.

Norwegian Archaeological Review

Norwegian Archaeological Review är en internationell tidskrift med särskild tonvikt på arkeologisk teori, metod och praktik. Den har utgivits sedan 1968 och har som mål att vara ett gränssnitt mellan arkeologisk forskning i Norden och globala arkeologiska trender, en mötesplats för aktuell diskussion av teoretiska och metodiska problem på en internationell vetenskaplig nivå. Huvudfokus ligger på det europeiska området, men diskussioner baserade på resultat från andra delar av världen välkomnas också. Tidskriften innehåller också översiktsartiklar och bokrecensioner för att öka den internationella synligheten för aktuell forskning i de nordiska länderna.