BIld på en hand som håller i en mobil som visar information om bebyggelse med kulturvärden i närheten.
Sök och hitta information om bebyggelse med kulturvärden där du befinner dig. Bilden är ett montage. Foto: (CC BY)

Användare och intressenter

Bebyggelseinformationsprojektet pågår mellan 2020–2024. Initialt identifierades och analyserades projektets ingående processer.
Nu är projektet inne i utvecklingsfas för att hitta lösningar där projektet också tar hjälp av externa referens- och fokusgrupper. 

Arbete pågår också hela tiden parallellt och kontinuerligt med bland annat kravställning och effektkartläggning för att verkligen förstå användarnas beteenden och behov.

Löpande dialog med användare och intressenter

I arbetet med att ta fram ett nytt register för bebyggelse med kulturvärden, tar projektet hjälp av externa referens- och fokusgrupper. Dessa grupper består av sakkunniga representanter för kommuner, länsstyrelser, museer, Svenska kyrkan med flera.

Den löpande dialogen är en förutsättning för att verkligen förstå användarnas beteenden och behov, det vill säga de som kommer att registrera information och de som kommer att använda den. Registret behöver vara ändamålsenligt och enkelt att använda med tydlig och tillgänglig information som är lätt att hitta.

Utvecklar nya processer

Framöver handlar det också om att utveckla nya processer och rutiner så att relevant information om bebyggelse med kulturvärden verkligen läggs in i registret och även används som kunskapsunderlag i samhällsbyggnadsprocessen.

Registreras och uppdateras löpande av sakkunniga personer

Exempel på sakkunniga som kommer att registrera information är antikvarier/handläggare på kommuner och länsstyrelser, byggnadsantikvarier och andra personer med byggnadsantikvarisk kompetens på konsultföretag, museer och inom stiften.

Intressenter som har behov av kunskapsunderlag om bebyggelse med kulturvärden är till exempel även bygglovshandläggare, planarkitekter, fastighetsägare, byggherrar, hantverkare och ingenjörer.

Genom att skapa förutsättningar för korrekta kunskapsunderlag till de kvalificerade avvägningar som samhällsbyggnadsprocessen kräver, så minskas riskerna att på sikt förlora det byggda kulturarvet.

Bilden visar ett exempel på hur information och bilder visas i det nya registret för bebyggelse.
Exempel på hur det kan se ut när du söker information om bebyggelse med kulturvärden i det nya registret. Bilden är ett montage. Foto: (CC BY)