Ny version av Fornsök

Nu finns nya Fornsök, med aktuell fornminnesinformation och ett sökbart register för arkeologiska uppdrag.

Nya och gamla Fornsök finns parallellt en tid

Just nu finns två versioner av söktjänsten Fornsök och det är viktigt att veta att det enbart är informationen i nya Fornsök som uppdateras. Den gamla versionen är tänkt att arkiveras vintern 2019/2020.

Kan användas av alla

Fornsök är en webbaserad söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Nya versionen av Fornsök har också ett sökbart register för planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Den är öppen för alla och du kan söka fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält.

De enda tekniska kraven för att använda Fornsök är en webbläsare och internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome eller Mozilla Firefox för bästa funktionalitet och prestanda. Har du en äldre webbläsare bör du uppdatera till senaste version.

Vad är nytt med nya Fornsök?

 • Nya Fornsök innehåller, förutom all lämningsinformation, information om alla nya arkeologiska uppdrag, så som arkeologiska utredningar och undersökningar. Det här innebär att du kan se alla planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag i ett visst område och även vilken arkeologisk aktör och länsstyrelse som arbetar med uppdraget.
 • Informationen i nya Fornsök är mer aktuell och kommer att uppdateras snabbare i och med att registrering och publicering av information görs direkt i samband med det arkeologiska uppdraget.
 • Nya Fornsök har nya och tydligare grafiska symboler i kartan som till exempel visar om en lämning är bedömd som fornlämning eller inte.
 • Nya Fornsök innehåller en direktlänk till den arkeologiska rapporten eller annan dokumentation som hör till ett uppdrag.
 • Nya Fornsök visar information om vilket museum i Sverige som tagit hand om eventuella fynd som hittats inom uppdraget.
 • Nya Fornsök innehåller alla kvalitetshöjningar som genomfördes i samband med flytten av all information till det nya systemet, både rättningar av informationen manuellt och även automatiserade och systematiska korrigeringar.
 • Nya Fornsök visar en versionshistorik över informationen för varje lämning.
 • Nya Fornsök innehåller, genom en särskilt genomförd insamling, information om äldre arkeologiska uppdrag som inte varit registrerad i det gamla systemet tidigare.

Vad kommer att utvecklas i nya Fornsök?

Utveckling av den nya Fornsök pågår kontinuerligt. Några exempel på vad som är på gång är:

 • Utökade funktioner för sökningar i kartan.
 • Möjligheter till utskrift av informationen.
 • Uppladdningen av alla bilder på bokuppslag som finns i gamla Fornsök kommer att vara helt överförda till nya Fornsök efter sommaren.

Vad innehåller nya Fornsök?

Nya Fornsök innehåller information om fornlämningar och planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag. All information hämtas från Kulturmiljöregistret (KMR). KMR är ett samlingsnamn för det IT-system där Riksantikvarieämbetet lagrar information om arkeologiska uppdrag och lämningar. Där ingår kartor med informationslager, registreringstjänsten Fornreg, Lämningsregistret, Uppdragsregistret och länk till det digitala arkivet Forndok. I Forndok lagras de arkeologiska uppdragens dokumentationsmaterial, som till exempel arkeologiska rapporter.

Lämningar

Du kan söka efter lämningar antingen genom att zooma i kartan och klicka på lämningen eller genom att använda knappen Sök lämning upp till vänster och därefter ange sökkriterier. Till vänster ser du lämningskortet, högst upp finns grundläggande information om lämningen. Klickar du på de så kallade balkarna, BeskrivningAntikvarisk bedömning och lämningens statusLäge och utbredning osv, så finns mera information om lämningen.

Alla lämningar har ett lämningsnummer. Det är lämningens identitet och består av L samt årtal och ett löpnummer, till exempel L2017:5013. Tidigare fick alla lämningar ett så kallat RAÄ-nummer, till exempel Ösmo 376:1. Nyregistrerade lämningar får inget RAÄ-nummer men du kan fortfarande söka efter RAÄ-nummer och detta nummer visas även på lämningskortet.

I Fornsök visas lämningar som ytor, punkter eller linjer på kartan. En lämning kan bestå av en eller flera av dessa geometrier. Lämningarna visas med olika färg utifrån vilken antikvarisk bedömning lämningen har. Vid en antikvarisk bedömning tar man ställning till om en lämningen är en fornlämning, en möjlig fornlämning eller en övrig kulturhistorisk lämning. Ingen antikvarisk bedömning används om lämningen saknar fysiska spår och den antikvariska bedömningen inte går att fastställa.

Fornlämningar har röd markering. Dessa lämningar bedömdes vid tillfället för registrering som fornlämningar och som skyddade av 2 kap i kulturmiljölagen.

Möjlig fornlämning och Övrig kulturhistorisk lämning har blå markering. Möjlig fornlämning anger en lämning som kräver vidare utredning för att den antikvariska bedömningen ska kunna bestämmas. Möjlig fornlämning används även för bebyggelselämningar som ligger under stående byggnader som fortfarande är i bruk, till exempel by- eller gårdstomter och fäbodar. Övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte uppfyller kraven för att kunna vara en fornlämning, men som ändå bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Ingen antikvarisk bedömning har grå markering och samlar alla lämningar som saknar fysiska spår i landskapet. Ingen antikvarisk bedömning används om det bara finns en uppgift om en lämning, till exempel från en äldre karta, men inga fysiska spår. Det kan även vara en lämning som är förstörd eller som är helt undersökt vid en arkeologisk undersökning. Även rättelser av lämningar som blivit felaktigt införda eller överförda till andra lämningar får ingen antikvarisk bedömning som status.

När du har sökt ut en lämningar visas denna som turkos i kartan.

Uppdrag

I Fornsök finns information om planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag. Med arkeologiska uppdrag menas en arkeologisk undersökning av någon form. Det är framförallt uppdrag som är beslutade av länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen, som till exempel arkeologiska utredningar, förundersökningar eller undersökningar. Det kan även vara andra typer av uppdrag utan KML-beslut, som förstudier, inventeringar eller utredningar utan KML-beslut.

Uppdrag kan sökas på samma sätt som lämningar. När du valt ett uppdrag visas informationen om uppdraget på uppdragskortet till vänster. Under balkarna Uppdragsinformation, Lämningar och så vidare, finns mer information om uppdraget. Till exempel vilka lämningar som berörts av uppdraget och länk till uppdragets arkeologiska rapport. De uppdrag som har uppdragsstatus Importerad har samlats in av Riksantikvarieämbetet före 2018 och kan sakna grundläggande information.

Länk till frågor och svar om Importerade uppdrag

I Forndok samlas alla arkeologiska rapporter och annat dokumentationsmaterial kopplat till uppdragen som syns i Fornsök. I Forndok går det även att söka direkt på till exempel författare, publiceringsår, eller lämningstyp. De arkeologiska rapporter som finns i Riksantikvarieämbetets tjänst Samla kommer efter hand att tillgängliggöras i Forndok – som nås via uppdragskortet i Fornsök eller via direktlänk.

Länk till Forndok