Inventering av fångstgrop. Foto: (CC BY)

Arkeologisk inventering

Möjligheterna att skapa ett system för systematisk uppbyggnad av arkeologisk inventeringskompetens har analyserats i en förstudie av Riksantikvarieämbetet. Förstudien kommer nu att övergå i en projektfas med olika aktiviteter. Projektet heter HAIK – Hållbar arkeologisk inventeringskompetens.

Att hitta fornlämningar är svårt och det krävs en särskild kompetens för att kunna hitta och bedöma dem. Det tar lång tid att bygga upp en sådan kompetens. Idag saknas ett system för systematisk kunskapsuppbyggnad och kvalitetssäkring av denna kompetens för arkeologisk inventering.  Flera av de större institutionerna/företagen har en tillräckligt stor volym på sina verksamheter för att kompetensen ska kunna byggas upp internt och överföras från mer erfarna till mindre erfarna anställda. Många företag är emellertid små och saknar en volym som ger den möjligheten.

Några generella iakttagelser från förstudien:

  • Antalet planeringsprocesser som kräver kulturhistorisk information ökar
  • Marknaden för arkeologisk inventering är relativt stor och bedöms vara växande
  • Sett till antalet yrkesverksamma finns idag en volym som kan bära ett kompetensförsörjningssystem.
  • Förutsättningarna för att skapa ett system för systematisk kompetensuppbyggnad inom det arkeologiska inventeringsområdet är komplexa, men de finns
  • Fortsatt arbete bör göras i bred samverkan med aktörerna på området

Länkar

HAIK Förstudierapport extern version

Bilagor till HAIK Förstudierapport extern version