Tillsynsbesök i fält. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetets tillsyn av statliga byggnadsminnen

Riksantikvarieämbetet utför tillsyn av statliga byggnadsminnen för att kontrollera att förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen efterlevs och att de objekt som ägs av staten och som tillskrivs synnerligen höga kulturhistoriska värden är i gott och vårdat skick.

Riksdagen har genom bestämmelser i kulturmiljölagen (1988:950) beslutat att statens byggnader av byggnadsminnesklass ska regleras i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen. De statliga byggnadsminnena finns över hela landet och förvaltas på uppdrag av regeringen av Fortifikationsverket, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna, Statens fastighetsverk och Trafikverket. För varje statligt byggnadsminne finns ett antal individuellt utformade skyddsbestämmelser. Dessa är juridiskt bindande bestämmelser som reglerar på vilket sätt ett statligt byggnadsminne ska vårdas och underhållas och på vilket sätt det inte får ändras. Skyddsbestämmelserna utgör, tillsammans med bedömningen av det kulturhistoriska värdet som finns bilagt respektive byggnadsminnesbeslut, bedömningsgrunden för tillsynen av statliga byggnadsminnen.

Riksantikvarieämbetet är tillsynsmyndighet för de statliga byggnadsminnena. Syftet med tillsynen är att kontrollera att byggnadsminnena är i gott och vårdat skick, att de förvaltande myndigheterna uppfyller de krav som följer av förordning, skyddsbestämmelser och beslut, samt att säkra en samlad dokumentation av utförda åtgärder och därigenom gagna en kontinuerlig arkivhållning.

Tillsynen av statliga byggnadsminnen är antingen målstyrd (på initiativ av Riksantikvarieämbetet), händelsestyrd (på initiativ av Riksantikvarieämbetet eller av utomstående part) eller byråmässig. Både den målstyrda och den händelsestyrda tillsynen innebär att Riksantikvarieämbetet genomför platsbesök vid tillsynsobjektet. Till besöket kallas den förvaltande myndigheten. På plats undersöker och besiktigar Riksantikvarieämbetet objektet och sammanställer en tillsynsrapport. Efter besöket skickas färdig rapport till både förvaltaren och till kulturmiljövårdande myndigheter i regionen där byggnadsminnet är beläget. I tillsynsrapporten gör Riksantikvarieämbetet en sammanvägd bedömning av om byggnadsminnet vårdas, underhålls och om eventuella ändringar har genomförts i enlighet med dess skyddsbestämmelser. Rapporten innehåller vid behov anmärkningar av konstaterade brister, som den förvaltande myndigheten förväntas agera utifrån.

 

Den byråmässiga tillsynen består av att Riksantikvarieämbetet kontrollerar att dokumentation som är villkorad i tillståndsbeslut har inkommit till myndigheten. Att hålla en samlad dokumentation om varje tillsynsobjekt är av stor vikt som underlag för förvaltningen och framtida tillståndsprövning av de statliga byggnadsminnena, samt för forskningens skull.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Bebyggelse