Co2olBricks

EU-projektet Co2olBricks syftade till att klarlägga hur en minskad energianvändning i historiska byggnader kan möjliggöras utan att byggnadernas kulturhistoriska värde och dess individuella särart tar skada.

Enligt EU:s energipolitik inom den byggda miljön är strategin att länderna inom EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, få 20 procent av all energi från förnybara energikällor samt kapa energiförbrukningen med 20 procent innan år 2020. För att nå de övergripande målen måste varje EU-land titta på sina egna individuella lösningar. Co2ol Bricks-projektet, som var en del av EU:s Östersjöstrategi, konstaterade bland annat att det behövs anpassade målnivåer för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kompetenshöjning och att det saknas fungerande ekonomiska och informativa styrmedel för att stimulera till varsam energieffektivisering. Till år 2020 har regeringen satt som mål att Sverige ska nå en minskning på 40 procent av klimatutsläppen i den byggda miljön och att minst 50 procent ska vara förnybar energi. Målsättningen är att Sverige till år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Rekommendationer

Rekommendationer om förutsättningar och ramar för att minska miljöpåverkan och energianvändningen i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förlora dess kulturvärden:

1. Att energieffektivisera en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör vara ett lagarbete utfört av alla inblandade parter (konservatorer, energiexperter, arkitekter, ingenjörer, hantverkare, ägare, hyresgäster, myndigheter). En process med omprövningar är nödvändig för att nå målen för såväl energi- och byggnormer som för de kulturhistoriska värdena.

2. En objektanpassad energianalys är fördelaktig för byggnader med kulturhistoriskt värde. Den bör alltid utföras vid större renoveringar.

3. Handlings- och åtgärdsplaner för att begränsa klimatförändringar bör ta hänsyn till effekterna på kulturmiljön, och energieffektiviseringsfrågor bör tas med i riktlinjer för bevarandet av kulturmiljön.

4. Planer och processer för stadsutvecklingsområden bör ange energimål för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden. Då ges möjlighet att planera energieffektiviseringssåtgärder i ett större sammanhang.

5. Särskild utbildning av de som arbetar med energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör vara obligatorisk. Alla energieffektiviseringsåtgärder bör utföras av fackkunniga.

6. Informationscenter bör etableras och ge användbar information till alla intressenter.

7. Ekonomiska styrmedel, särskilt avsedda för energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bör utvecklas.

8. Forskning om energieffektiviseringssåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör fortsätta.

Projektfakta om Co2olBricks

EU-projektet Co2olBricks: Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments samlade 18 partners i 9 länder i Östersjöregionen. Projektet syftade till att finna lösningar på hur man kan minska miljöpåverkan och energianvändningen i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att förstöra deras kulturhistoriska värden. Fokus var Östersjöområdets gemensamma kulturarv, Hansatidens tegelarkitektur, därav namnet Co2olBricks. Projektbudgeten var €4,3 Miljoner.