Solceller på ett Georgianskt hus, Edinburgh. Foto: ( CC BY)

Vad är varsam energieffektivisering?

För att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska fortsätta att nyttjas och bevaras är energieffektivisering en förutsättning. Klimat- och miljöpåverkan och politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering påverkar det befintliga byggnadsbeståndet. Hur kan vi minska energianvändningen och miljöpåverkan utan att förstöra bebyggelsens kulturhistoriska värden?

Att tänka långsiktigt

Att nyttja och underhålla är att vårda. När du river ett hus för att bygga ett nytt krävs mycket energi för nyproduktionen, genom att istället bevara och kanske förbättra byggnadsdelar sparar du energi. Ur ett så kallat livscykelperspektiv är bevarandet och underhållet av redan befintliga material att föredra framför utbyte mot nytillverkade.

Som exempel ger byte av fönster och dörrar miljövinster sett till U-värden, men innebär energikrävande tillverkningsprocesser och transporter. En förbättring av befintliga konstruktioner kanske inte ger lika låga U-värden, men kan nå ganska långt och samtidigt ge andra vinster för miljön och kulturmiljön.

Parallellt med energieffektiviseringen ökar behovet av förvaltningsinsatser på grund av klimatförändringarna. Det kommer att krävas kortare tidsintervaller för tillsyn, underhålls- och driftåtgärder. Kulturmiljövården har en komplicerad uppgift framför sig i att hitta hållbara lösningar som leder till energieffektivisering, bevarar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och samtidigt minskar risken för skador från framtida klimatförändringar.

Det finns flera rapporter som visar att till exempel fönsterrenovering lönar sig – både energi- och miljömässigt. Svenska Byggnadsvårdsföreningen har också tagit fram boken ”Energiboken – Energieffektivisering för småhusägare”.

Varsam energieffektivisering

Är det möjligt att genomföra energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förändra dess kulturhistoriska värden? Ja, det är möjligt om det genomförs på ett varsamt sätt utifrån byggnadens förutsättningar.

– Begreppet varsam är kopplat till varsamhetskravet i Plan- och bygglagen, PBL, och med det menas att alla ändringar av en byggnad ska utföras försiktigt så att man tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter, förklarar Therese Sonehag, arkitekt på Riksantikvarieämbetet.

Inom forskningsprogrammet Spara och Bevara pågår flera projekt med syfte att utveckla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffektivisering som inte förstör de kulturhistoriska värdena. Varsamma åtgärder som minskar energianvändningen gör att husen bevaras och kan fortsätta användas till en rimlig kostnad. Åtgärderna kan också bidra till att öka komforten i byggnaderna. Det krävs en avvägning mellan bevarande, energibesparing och behov.

Standard för förbättrad energiprestanda

Det finns en standard som behandlar energieffektivisering i äldre bebyggelse, den heter ”Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader” SS-EN 16883. Standarden ingår i det paket av standarder som du kan få tillgång till kostnadsfritt via Riksantikvarieämbetets avtal med Svenska institutet för standarder, SIS. Här hittar du mer information om hur du kan få tillgång till den och andra standarder.