Checklista kompetenser

Här hittar du en checklista över erfarenheter och kompetenser som kan behöva involveras vid förvaltningsplanering.

Behovet varierar efter kulturmiljöns komplexitet, syftet och målen med förvaltningsverktyget. Erfarenhet är minst lika viktigt som utbildningsbakgrund. I vissa fall kan en och samma person omfatta flera kompetensområden och ibland kan ett kompetensområde behöva delas upp på flera personer utifrån specialisering.

Checklista

Projektledare med samordningsansvar och budget ansvar. Projektledaren bör vara insatt i organisationen som ska använda slutprodukten. Det kan finnas fördelar med att anlita en utomstående person som är objektiv och kan bidra med nya perspektiv. Personen bör ha erfarenhet av projektledning och god kännedom om kulturmiljövård samt lagar och regelverk. Projektledaren ska även ha erfarenhet av att arbeta med olika förvaltningsverktyg för kulturmiljöer.

Kulturhistoriskt kunnig kompetens behövs för att samla in kulturhistorisk information om platsen samt identifiera kulturhistoriska värden hos kulturmiljön och objekten.

Byggnadsantikvarie,
bebyggelseantikvarie
Kulturhistorisk värdering, arkivsökning byggnadsdokumentation, inventering m.m.
Medeltidsarkeolog Byggnadsdokumentation, arkivsökning, inventering m.m.
Historiker Byggnadsdokumentation, arkivsökning, inventering m.m.
Arkitekt Inriktning mot restaurering, byggnadsdokumentation, konstruktion, tillståndsundersökning m.m.
Landskapsarkitekt Erfarenhet av att dokumentera historiska parker, trädgårdar och kyrkogårdar.
Konservator Tillståndsbedömning ytskikt och föremål, skötsel m.m.
Hantverkare med kulturhistorisk specialistkompetens Antikvarisk-teknisk bedömning, enklare statitikbedömningar m.m.
zaASa

Byggnadsteknisk och byggnadsfysisk kompetens krävs för att bedöma kulturmiljöns fysiska tillstånd.

Byggnadsantikvarie Konsekvens för kulturvärden och antikvarisk- teknisk utredning och tillståndsbesiktningar.
Konservator Konsekvens för kulturvärden och tillståndsbedömningar inom sitt specialområde.
Hantverkare med kulturhistorisk specialistkompetens Antikvarisk-teknisk bedömning, enklare statikbedömningar m.m.
Byggnadsingenjör Tillståndsbedömning av byggnader.
Konstruktör Tillståndsbedömning konstruktion, hållfasthet.
Byggnadsfysiker Inomhusklimat
Byggnadsbiolog Identifiering fukt, påväxt, mögel m.m.
Elektriker Tillståndsbedömning skick på eldragningar.
VVS Tillståndsbedömning skick på rördragningar, avlopp m.m.
dfsd

Kompetens för risk- och sårbarhetsanalys behövs för att identifiera och hantera olika hot och målkonflikter som negativt kan påverka de kulturhistoriska värdena. De som arbetar med kulturmiljön har ofta kunskap om risker och sårbarheter.

Byggnadsantikvarie Konsekvens för kulturvärden och skadebedömningar
Konservator Konsekvens för kulturvärden och skadebedömningar inom sitt specialområde
Civilingenjör i riskhantering Riskanalyser
Brandingenjör Riskanalyser, brand
Skadereglerare Bedömning och värdering vid stöldriskscenarier, skador
Sakkunnig i antikbranschen Bedömning och värdering vid stöldriskscenarier, skador
Kommun och länsstyrelse Risk- och sårbarhetsanalyser som underlag
Länsstyrelsens klimatsamordnare Information om framtida klimatscenarier
sddas

Kompetens för utförande, uppföljning och utvärdering

Vid uppföljning och utvärdering av förvaltningsverktygen bör det finnas en arbetsgrupp som består av dem som arbetar med planeringen av arbetet och praktiskt med förvaltningen av platsen eller objektet. Det kan också finnas behov av att ta med externa parter som har varit verksamma i att ta fram förvaltningsverktyget till exempel tillsynsmyndigheter och olika sakägare. En antikvariskt sakkunnig person bör ingå i arbetsgruppen.