Klimatpåverkan på kulturarv: Ordlista

Här hittar du förklaringar till några av de centrala begreppen som förekommer i handboken om klimatpåverkan på kulturarv.

Acceptans: En anpassningsstrategi som innebär att man accepterar förändringar, men planerar proaktivt utifrån dem.

Anpassning: Åtgärder som kan genomföras för att möta de förväntade klimatförändringarna.

Exponering: De naturliga egenskaperna hos ett kulturarvs läge som gör den sårbar för skada.

Fara: En potentiell källa till skada på den historiska miljön, vilken ofta diskuteras i termer av en särskild påverkan.

Klimatpåverkan: Det möjliga resultatet om en ”fara” inträffar. I tabellerna belyser beskrivningen orsaksfaktorn (faran) och effekten om den inträffar.

Klimatåtgärder: Åtgärder som hjälper till att minska utsläppen och anpassa till klimatförändringarna.

Kulturarv: Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan. Det innefattar en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet preciseras för att belysa särskilda delar av samhällsutvecklingen, t.ex. det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.

Kulturmiljö: Den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

Motstånd: En anpassningsstrategi som aktivt försöker minska konsekvensen av förväntade förändringar, ofta genom fysiska åtgärder.

Resiliens: Förmågan att hantera en farlig händelse eller klimatförändring med bibehållen funktionalitet och/eller betydelse. Kapaciteten hos ett system att hantera förändring och samtidigt utvecklas.

Risk: Risken för klimatförändringar är resultatet av samspelet mellan klimatrelaterade faror (inklusive sannolikheten för att de inträffar), sårbarhet och exponering.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Klimat