En låg stenmur i formation runt en grön gräsyta.
Kristianopels ringmur i Blekinge. Foto: (CC BY)

Handbok i klimatpåverkan på kulturarv

Vilka konsekvenser får klimatförändringarna för kulturarvet? Hur kan vi förebygga och minimera skador? Denna handbok är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av Historic Environment Scotlands “Guide to Climate Change Impacts”.

Historic Environment Scotland har tagit fram handboken A Guide to Climate Change Impacts om klimatpåverkan på kulturarv i syfte att:

  • öka medvetenheten om klimatförändringarnas konsekvenser för kulturmiljöer
  • förbättra kunskapsbasen hos förvaltare/ägare av kulturmiljöer
  • utgöra underlag för bedömningar av klimatförändringarnas konsekvenser för specifika miljöer
  • föranleda undersökning av vilka anpassningar till klimatförändringarna som är lämpligast för vissa kulturmiljöer

Här presenterar vi de viktigaste konsekvenserna av klimatförändringarna för kulturarvet. Vi vill också att den ska leda till samtal om anpassningar till klimatförändringar som kan bidra till att skydda och stärka kulturarvet, eller överväga alternativ för att på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt hantera försämringar och förluster i de fall inga andra genomförbara alternativ kan hittas.

Det bör noteras att denna handbok inte anger klimatförändringarnas konsekvenser för de kulturhistoriska värdena, som i vissa fall har lagstadgat skydd och varierar från plats till plats.

Kända risker och konsekvenser

Handboken är inriktad på ett antal kända risker och konsekvenser, samtidigt som det sannolikt finns andra aspekter som är kartlagda i lägre grad och kan bli viktigare med tiden. Det finns utan tvekan andra faror (eller kombinationer av faror) och konsekvenser, och det är viktigt att fortlöpande forskning utförs i syfte att bidra till att åtgärda dessa kunskapsluckor.

De åtgärder som beskrivs är inte avsedda att vara normativa. Snarare anger de allmänna typer av angreppssätt som kan övervägas då klimatförändringar beaktas för beslutsfattande om kulturmiljöer och kulturarv. Förändringar av praxis och åtgärder bör ta hänsyn till kulturhistoriska värden och eventuella specifika förvaltningsverktyg, som exempelvis vårdprogram, i samband med lagstadgat skydd.

Handbokens olika delar

Handboken är indelad i sju delar som beskriver klimatförändringarnas effekter på olika kategorier av kulturarv.

Handboken omfattar ett urval av kulturarv, för att ge exempel på klimatpåverkan. Kategoriseringen av kulturarvsobjekt som gjorts i den här handboken grundar sig på vad för slags påverkan klimatförändringarna får på respektive grupp, inte på hur de grupperas i lagstiftning eller vilken typ av yrkeskår som normalt hanterar dem. Som exempel ingår ruiner i kategorin ”byggnader och anläggningar”, trots att det enligt svensk lagstiftning är en fornlämning, eftersom skadebilden på en ruin snarast liknar den som förekommer på en byggnad. För svenska förhållanden har vi här också lagt till gruppen ”kulturlandskap och biologiskt kulturarv”, som saknas i den skotska versionen.

För varje kategori av kulturarv har en rad olika ”klimatfaror” identifierats, som kan orsaka skador (t.ex. översvämning, värmebölja, markinstabilitet). För var och en av dessa faror har de aktuella klimatförhållandena som påverkar hur och när de inträffar belysts (väderfaktorer), och kopplats till förändringar i klimatet (klimatförändringar). Där så är möjligt har dessa grupperats i kategorier som bäst sammankopplar dem med en orsakande klimat- eller riskvariabel (orsaksfaktor) – detta visar att skador ofta är resultatet av en kombination av flera väder- och riskvariabler.

Tabellerna är tänkta att utgöra en utgångspunkt för att förstå alla de olika typer av klimatkonsekvenser som det finns kunskap om. De använder en enkel struktur som är utformad för att öka medvetenheten och stimulera diskussioner om möjliga åtgärder.

Sju kulturarvskategorier

Nedan listas de olika kulturarvskategorierna som ingår i handboken, klicka på respektive symbol för att läsa mer och hitta tabellerna över klimatförändringarnas konsekvenser.

Symbol för byggnader och anläggningar

Byggnader och anläggningar

Symbol för parker och trädgårdar

Parker och trädgårdar

Symbol för kulturlandskap och biologiskt kulturarv

Kulturlandskap och biologiskt kulturarv

Symbol för kulturarv under vatten

Kulturarv under vatten

Symbol för strandnära kulturmiljöer

Strandnära kulturmiljöer

Symbol för arkeologiska lämningar

Arkeologiska lämningar

Symbol för samlingar och interiörer

Samlingar, föremål och interiörer

Här kan du ladda ner alla tabeller samlade i ett dokument

Här hittar du information om hur du läser tabellerna

Ordlista

Ordlista klimatpåverkan på kulturarv

Ordlista klimatanpassning (klimatanpassning.se)

Läs mer om klimatanpassning och kulturarv

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatanpassning

Riksantikvarieämbetet ingår i Myndighetsnätverket för klimatanpassning som består av 27 myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå.

Som sektorsansvarig myndighet har Riksantikvarieämbetet tagit fram en handlingsplan för arbetet med kulturarv i ett förändrat klimat. De övergripande målen för Riksantikvarieämbetets arbete med klimatanpassning är att:

  • kulturarvet tas till vara i samhällsutvecklingen när det gäller att begränsa risker, minska sårbarheten och anpassa Sverige till ett förändrat klimat.
  • Riksantikvarieämbetet tillför ett historiskt perspektiv på hållbar samhällsutveckling genom att synliggöra kulturarvet och dess betydelse.