Så fungerar handboken

Handboken beskriver klimatförändringarnas effekter på olika kategorier av kulturarv. Den omfattar ett urval av kulturarv, sju olika kategorier, med exempel på klimatpåverkan.

Kategoriseringen av kulturarvsobjekt som gjorts i den här handboken grundar sig på vad för slags påverkan klimatförändringarna får på respektive grupp, inte på hur de grupperas i lagstiftning eller vilken typ av yrkeskår som normalt hanterar dem.

Som exempel ingår ruiner i kategorin ”Byggnader och anläggningar”, trots att det enligt svensk lagstiftning är en fornlämning, eftersom skadebilden på en ruin snarast liknar den som förekommer på en byggnad. För svenska förhållanden har vi här också lagt till gruppen ”kulturlandskap och biologiskt kulturarv”, som saknas i den skotska versionen.

Symboler per kategori

Fokus på kända klimatfaror

För varje kategori av kulturarv har en rad olika ”klimatfaror” identifierats, som kan orsaka skador (t.ex. översvämning, värmebölja, markinstabilitet). För var och en av dessa faror har de aktuella klimatförhållandena som påverkar hur och när de inträffar belysts (väderfaktorer), och kopplats till förändringar i klimatet (klimatförändringar).

Där så är möjligt har dessa grupperats i kategorier som bäst sammankopplar dem med en orsakande klimat- eller riskvariabel (orsaksfaktor) – detta visar att skador ofta är resultatet av en kombination av flera väder- och riskvariabler.

Tabeller i pdf-format

Varje kategori presenteras i en tabell i pdf-format. Dessa är tänkta att utgöra en utgångspunkt för att förstå alla de olika typer av klimatkonsekvenser som det finns kunskap om. De använder en enkel struktur som är utformad för att öka medvetenheten och stimulera diskussioner om möjliga åtgärder.

 

Handbokens sju delar

Gå tillbaka till handbokens startsida för att hitta handbokens alla sju kategorier samt  en ordlista med centrala begrepp för klimatpåverkan av kulturarv:

www.raa.se/handbok-klimatpaverkan-kulturarv