Information om kulturmiljöer inför en tillståndsansökan

Den som ställs inför att behöva söka tillstånd eller omprövning av sin verksamhet behöver i många fall beskriva anläggningen och kulturmiljöer som hör samman med anläggningen eller på annat sätt berörs.

Trots ökad kunskap om kulturmiljöer vid vatten är många anläggningar och lämningar vid och i vatten okända, varför visst fortsatt inventeringsarbete pågår beroende på de medel som för tillfället finns för ändamålet. I många fall behöver den som ska söka tillstånd ta fram kulturhistorisk information med hjälp av en konsult och i vissa fall även inventera eventuella okända fornlämningar enligt 2 kap. 11 § KML som kan komma att beröras av miljöanpassningen av anläggningen.

Se även sammanställning över söktjänster, litteratur och länkar.