Skriftserie om biologiskt kulturarv

Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Centrum för biologiskt mångfald tagit fram ett antal rikligt illustrerade broschyrer om biologiskt kulturarv. Broschyrerna beskriver hur man kan identifiera och tolka biologiskt kulturarv i olika miljöer.

Broschyrerna utgör nu en skriftserie som kan användas av yrkesverksamma landskapsvårdare för att lära sig mer om detaljer i den historiska markanvändningen. De kan också användas av en intresserad allmänhet som vill bättre förstå hur naturen och landskapet vi ser omkring oss har formats och utvecklats och vilka avtryck människans samspel med naturen lämnat efter sig.

Biologiskt kulturarv handlar om hur naturen formats och påverkats av människan. De flesta natur- och kulturmiljövårdare är idag väl medvetna om att många av landskapets värden är resultat av människans och hennes kreaturs påverkan. Vi vet att i princip samtliga naturtyper har präglats av mänsklig aktivitet. Det är inte bara ängs- och betesmarker, parker och trädgårdar som bär denna prägel, utan även naturtyper som länge ansetts vara ”naturliga” ekosystem som skogar, alvarmarker, våtmarker och fjäll.

Men kunskapen om hur denna påverkan har skett i detalj och vilka avtryck den har lämnat är fortfarande bristfällig. Vad kan till exempel förekomsten av gullvivor på en viss plats berätta om den tidigare hävden, om tidpunkten för slåtter eller betespåsläpp, om hävdintensitet och om gränser mellan olika markslag? Och hur vet vi att ett träds utseende beror på naturliga faktorer eller på att människor på olika sätt tuktat det? Kunskapen om att kunna identifiera olika företeelser ute i landskapet och att kunna tolka dem på rätt sätt är avgörande, både för att kunna utforma lämpliga skötselmetoder och för att kunna använda företeelserna som historiekälla.

Riksantikvarieämbetets skriftserie om biologiskt kulturarv togs fram under 2013–2018 och omfattar 10 publikationer. Klicka på länkarna nedan för att ladda ned pdf-filer eller beställa tryckta exemplar.