Historiska trädgårdar idag

Trädgårdar och parker hör till den delen av kulturarvet som kanske minskat mest i Sverige. Trots detta finns det fortfarande ett relativt stort antal historiska anläggningar kvar, allt från små privata trädgårdar till stora offentliga parker.

Igenväxning och förenkling

Under andra hälften av 1900-talet lämnades många större trädgårdar att växa igen eller utarmades på planteringar. Den främste anledningen är att miljöerna är ytterst skötsel- och därmed också resurskrävande. Det stora antalet arbetstimmar som lades ned i historiska parker och trädgårdar kan endast delvis ersättas med maskiner.  Även nyttoträdgårdar på landsbygden och i städer minskade snabbt i takt med att självförsörjningen fick allt mindre betydelse. Många fruktträdgårdar förföll eller revs upp under senare delen av 1900-talet. Även de flesta järnvägsparkerna har försvunnit.

Även under tidigare perioder av ekonomisk tillbakagång eller kriser har trädgårdar och parker fått förfalla för att sedan åter sättas i stånd under bättre tider. I många av dagens igenväxta eller extensivt skötta anläggningar, till exempel i anslutning till herrgårdar, finns dock bevarade element kvar i form av långlivade växter, rumsliga strukturer samt anläggningar som vägar och trappor.

Vård och restaurering

Ytterst få om ens någon historisk trädgårdsanläggning har undgått en fas av igenväxning eller förenkling. En vanlig typ av förenkling är anläggning av gräsmattor på ytor som tidigare varit gestaltade med olika typer av blom- och häckplanteringar. Men det finns också många anläggningar som restaurerats och där skötseln återupptagits i varierande grad. Det finns även miljöer som åter- eller nyskapats för att visa hur de kan ha sett ut under tidigare tidsperioder. Variationen av historiska trädgårdar i hävd är stor: Det kan röra sig om allt från slottsparker och engelska parker eller lustgårdar vid herrgårdar till mindre allmogeträdgårdar, kryddland och villaträdgårdar. Många av miljöerna är publika, men det finns också ett stort antal anläggningar som inte är öppna för allmänheten eller där besök endast sker i organiserad form i överenskommelse med ägaren. Vissa av trädgårdarna kan hittas via länkarna i menyn till vänster.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 24 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017