Vårdprogram och skötselplaner

Landskapsvårdsinsatser brukar oftast följa någon form av vård- eller skötselplan. Det finns många olika typer av planer och innehållet varierar beroende på vem som utformat planen och vad syftet är. De flesta planer innehåller dock någon form av målformulering och en beskrivning av vilka skötselåtgärder som ska genomföras.

Vårdprogram är övergripande dokument som i vanliga fall innefattar en historisk beskrivning, nulägesdokumentation och riktlinjer för den långsiktiga vården. Vårdprogram upprättas främst för skyddade kulturmiljöer, till exempel byggnadsminnen som kan omfatta parker och trädgårdar. Vård- och underhållsplaner, som bland annat upprättas för begravningsplatser och kyrkotomter, har större fokus på underhålls- och skötselåtgärder än vårdprogram. Skötselplaner, som finns bland annat för natur- och kulturreservat och nationalparker, fokuserar på beskrivning av värden samt bevarande- och skötselmål och åtgärder för att uppnå dessa. För landets Natura 2000-områden upprättas så kallade bevarandeplaner med beskrivningar av vissa utpekade naturvärden, möjliga hot, förslag till skötsel och bevarandeåtgärder. Exempel på andra dokument som förekommer som planeringsverktyg inom landskapsvården kan vara trädvårdsplaner och åtgärdsprogram av olika slag.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 24 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017