Scandinavian Society for Prehistoric Art tilldelades bidrag från Riksantikvrieämbetet 2021. Organisationen förmedlar information om förhistoriens bildkonst och dokumenterar hällristningar i Skandinavien. Bilden är från fältarbete i Tanum med deltagare från fem länder. Foto: (CC BY)

Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Det här bidraget kan sökas av ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom kulturmiljöområdet. Syftet är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Se även förslag om utökat stöd längre ned på sidan.

Vilka organisationer kan söka?

Organisationen måste bedriva verksamhet av nationellt intresse. Riksantikvarieämbetet bedömer att organisationen ska vara riksomfattande med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet. Det kan vara en paraplyorganisation eller annan organisation med verksamhet i hela landet. Vissa undantag kan göras från kriteriet om riksomfattande verksamhet, förutsatt att verksamheten är av nationellt intresse.

Organisationen ska vara öppen för alla. Den får alltså inte vara öppen endast för yrkesverksamma inom ett visst område. Om organisationen är en paraplyorganisation ska medlemsorganisationerna vara öppna för alla.

Nybildade organisationer kan söka etableringsstöd. För övriga organisationer gäller att verksamheten ska ha bedrivits i minst två år före ansökan om bidrag.

En fullständig beskrivning av vad som krävs för att kunna få bidrag finns i förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, som reglerar bidragsgivningen.

Ett förtydligande av begrepp och grundläggande villkor finns att läsa här.

Vad får bidraget användas till?

Bidraget är ett så kallat organisationsbidrag. Det innebär att det får användas till löpande verksamhet (till exempel till kostnader för kansli, administration och anställda).

Så söker du bidrag

Ansökningsperioden för 2021 stängdes den 7 januari. Ansökan för nästa år, 2022, öppnar i november 2021. Vi återkommer med information om hur ansökan ska skickas in.

Bidragets storlek

Under 2021 fördelades 4,75 miljoner kronor till totalt 24 organisationer.

Förslag om utökat stöd

Riksdagen har beslutat i vårändringsbudgeten om ett utökat stöd om 20 mkr till ideella kulturarvsverksamheter. Beslut om stödet fattas av Riksdagen den 16 juni 2021.

Läs mer om det utökade stödet.