Närbild på massor av bokstavstyper i grå metall som ligger i en trädlåda.
Ny bidragsmottagare 2022 var Gramus, Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd. På bilden visas en sätthake, i vilken metalltyperna förr sattes för hand. Foto: (CC BY)

Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Det här bidraget kan sökas av ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom kulturmiljöområdet. Syftet är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Vilka organisationer kan söka?

Organisationen måste bedriva verksamhet av nationellt intresse. Riksantikvarieämbetet bedömer att organisationen ska vara riksomfattande med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet. Det kan vara en paraplyorganisation eller annan organisation med verksamhet i hela landet. Vissa undantag kan göras från kriteriet om riksomfattande verksamhet, förutsatt att verksamheten är av nationellt intresse.

Organisationen ska vara öppen för alla. Den får alltså inte vara öppen endast för yrkesverksamma inom ett visst område. Om organisationen är en paraplyorganisation ska medlemsorganisationerna vara öppna för alla.

Nybildade organisationer kan söka etableringsstöd. För övriga organisationer gäller att verksamheten ska ha bedrivits i minst två år före ansökan om bidrag.

En fullständig beskrivning av vad som krävs för att kunna få bidrag finns i förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, som reglerar bidragsgivningen.

Ett förtydligande av begrepp och grundläggande villkor finns att läsa här.

Vad får bidraget användas till?

Bidraget är ett så kallat organisationsbidrag. Det innebär att det får användas till löpande verksamhet (till exempel till kostnader för kansli, administration och anställda).

Så söker du bidrag 2024

Ansökningsperioden för 2024 öppnar den 27 november 2023 och pågår till och med den 7 januari 2024. Ansökningsformulär 

Se till att ha alla uppgifter om din organisation tillgängliga när du fyller i ansökningsformuläret. Det går inte att spara en påbörjad ansökan och fortsätta senare.

För att ansökan ska vara komplett ska följande uppgifter finnas med:

  • Budget innevarande och nästkommande år
  • Beskriv kortfattat hur er organisation avser att bidra till att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas
  • Beskriv kortfattat hur er organisation under 2024 kommer att arbeta med frågor som bidrar till att integrera funktionsförutsättnings-, jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i organisationens aktiviteter
  • Aktuella stadgar
  • Styrelseprotokoll med beslut om firmateckningsrätt
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • Verksamhetsplan

Filerna kan vara i pdf, excel eller word. Vi rekommenderar Edge eller Chrome som sökmotorer.

Bidragets storlek

Under 2023 fördelades 4,75 miljoner kronor till totalt 24 organisationer.

Bidragsfördelning 2023