Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet kan söka bidrag hos Riksantikvarieämbetet. Bidraget är viktigt för att kunna stödja och utveckla det engagemang som finns runt om i landet och möjliggör för ideella organisationer att bidra till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås genom frivilliga insatser.

Med ideella organisationer inom kulturmiljöområdet avses här ideella organisationer vars huvudsakliga syfte med verksamheten är kulturmiljöarbete eller kulturmiljöverksamhet.

Bidragsåret 2018

En lista över de organisationer som beviljats bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet 2018 finns här.

Utdrag ur förordning (2014:108)

Förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, som trädde i kraft den 1 juni 2014, reglerar villkoren för bidraget:

Inledande bestämmelse

1§ Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till ideella organisationer som verkar inom kulturmiljöområdet. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2§ Ändamålet med statsbidraget är att stödja organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Förutsättningar för statsbidrag

3§ Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en ideell organisation som verkar inom kulturmiljöområdet och som

  1. är självständig,
  2. är demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
  3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag,
  4. bedriver verksamhet av nationellt intresse, och
  5. i fråga om medlemskap är öppen för alla eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte uppfyller de villkor som anges i första stycket 2 och 5. Stiftelsen ska dock vara öppen för insyn. Bidrag får inte lämnas till en statlig eller kommunal stiftelse.

Förtydligande av begrepp och grundläggande villkor

PM:et – Förtydligande av begrepp och grundläggande villkor – är ett komplement till förordningen med förtydliganden av gällande villkor och begrepp. Organisationen ska bland annat bedriva en verksamhet av nationellt intresse. Riksantikvarieämbetet bedömer att det är en organisation som har en riksomfattande organisation med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet.

Nationella målen för kulturmiljöarbetet

I enlighet med målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:

  • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och
  • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Det här kan bidraget gå till

Statsbidraget kategoriseras som ett organisationsbidrag, ett generellt bidrag till ideella organisationer som verkar inom kulturmiljöområdet, där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter. Bidraget kan gå till basverksamheten, till exempel kostnader för kansli, administration eller anställda.

Statsbidraget får även lämnas i form av ett etableringsbidrag. Etableringsbidrag får lämnas under högst två år och får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet. För etableringsbidrag krävs inte att organisationen uppfyller villkoret att organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst två år.