Vy över rödmålande trähus. De flesta hustak är i grå plåt.
Gammelstads kyrkstad, Luleå. Kyrkstugor från kyrktornet. Foto: (CC BY)

Bidrag till världsarvssamordning

Kulturmiljöbidraget till världsarvssamordning syftar till att växla upp världsarvsarbetet som en del av den nationella världsarvsstrategins implementering och utgör en del av kulturmiljöanslaget.

Den nationella världsarvsstrategin pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning och målet är att stärka den lokala och regionala implementeringen under den första genomförandeperioden.

Bakgrunden till bidraget är den nationella strategin för världsarvsarbetet som pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning. Det handlar inte om att ersätta befintliga resurser, utan om att skapa mervärde och utrymme för utveckling i arbetet på lokal och regional nivå. 

Bidragets storlek

Inriktningen är att bidraget ska fördelas jämnt med 300 000 kronor vardera till de berörda världsarven. En omfördelning görs om något eller några världsarv inte ansöker om att nyttja bidraget, eller ansöker om att endast nyttja en del av bidraget. 

För föreningen Världsarv i Sverige (ViS) avsätts högst 100 000 kronor till stöd för samordning och erfarenhetsutbyte mellan världsarvssamordnarna. ViS spelar en viktig roll som nätverk för världsarvssamordnarna och bidrar till det samordnande och stödjande arbetet. 

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av världsarven och föreningen Världsarv i Sverige (ViS). Den organisation som har samordningsansvar för världsarvet ska ansöka om bidraget genom att fylla i en särskild ansökningsblankett. Utbetalning sker till samma organisation. Flera organisationer som har samordningsansvar kan dela på summan men bara en ansöker.

Bidraget gäller inte för världsarven Höga kusten och Laponia eftersom dessa redan har en statlig medfinansiering av världsarvsarbetet. 

Ansökan och ansökningsperiod

Skicka in ansökan via formuläret som du hittar längst ned på sidan.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2023. Bidraget betalas ut i slutet av mars.

  Så ska bidraget användas

  Bidraget ska användas till världsarvssamordning och funktioner kopplade till världsarvssamordnarens roll i enlighet med den nationella världsarvsstrategin. Bidraget ska inte ersätta befintliga resurser, utan bidra till att skapa mervärde och utrymme för utveckling i arbetet på lokal och regional nivå. 

  Det kan handla om direkt stöd till världsarvssamordnarens tjänst, men även till utförandet av specifika funktioner som tillskrivs världsarvssamordnarens roll. För den organisation som har samordningsansvaret finns utrymme att själv utforma roll, ansvar och mandat utifrån världsarvets unika förutsättningar. Vissa uppgifter är dock gemensamma för samtliga världsarv.

  Mer information om bidragets användningsområden, fördelning, tidsram med mera finns i informationsbladet nedan.

  Informationsblad – Kulturmiljöbidrag till världsarvssamordning 2023

  Sök bidraget för världsarvssamordning här

  Ansökningsblankett – Kulturmiljöbidrag till världsarvssamordning 2023

  Personuppgifter (GDPR) I samband med att du skickar en ansökan samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.