Gult kantigt tegeltorn i fyra våningar med fönstergluggar åt varje håll, ligger på ett litet skär mitt i havet.
Godnatts fästningstorn i örlogsstaden Karlskrona. Foto: ( CC BY)

Bidrag till världsarvssamordning

Kulturmiljöbidraget till världsarvssamordning syftar till att växla upp världsarvsarbetet som en del av den nationella världsarvsstrategins implementering och utgör en del av kulturmiljöanslaget.

Den nationella världsarvsstrategin pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning och målet är att stärka den lokala och regionala implementeringen under den första genomförandeperioden av handlingsplanen för det nationella världsarvsarbetet 2021–2024 .

Bakgrunden till bidraget är den nationella strategin för världsarvsarbetet som pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning. Det handlar inte om att ersätta befintliga resurser, utan om att skapa mervärde och utrymme för utveckling i arbetet på lokal och regional nivå.

I regleringsbrevet för budgetåret 2024 avseende Riksantikvarieämbetet har regeringen för fjärde året i rad öronmärkt 4 miljoner kronor för världsarvssamordning inom ramen för kulturmiljövårdsanslaget.

Öronmärkningen avsåg ursprungligen en finansiell satsning på världsarvssamordning till och med 2023, men har nu förlängts ytterligare ett år till, till och med 2024, för att även omfatta det sista året i handlingsplanen för det nationella världsarvsarbetets genomförandeperiod.

Bidragets storlek

Inriktningen är att bidraget ska fördelas jämnt till de berörda världsarven. En omfördelning görs om något eller några världsarv inte ansöker om att nyttja bidraget, eller ansöker om att endast nyttja en del av bidraget.

För föreningen Världsarv i Sverige (ViS) avsätts högst 100 000 kronor till stöd för samordning och erfarenhetsutbyte mellan världsarvssamordnarna. ViS spelar en viktig roll som nätverk för världsarvssamordnarna och bidrar till det samordnande och stödjande arbetet.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av de svenska världsarven som även är kulturarv, samt av föreningen Världsarv i Sverige (ViS). Den organisation som har samordningsansvar för världsarvet ska ansöka om bidraget genom att fylla i en särskild ansökningsblankett. Utbetalning sker till samma organisation. Flera organisationer som har samordningsansvar kan dela på summan men bara en ansöker.

Bidraget gäller inte för världsarven Höga kusten och Laponia eftersom dessa redan har en statlig medfinansiering av världsarvsarbetet.

  Så ska bidraget användas

  Bidraget ska användas till världsarvssamordning och funktioner kopplade till världsarvssamordnarens roll i enlighet med den nationella världsarvsstrategin. Bidraget ska inte ersätta befintliga resurser, utan bidra till att skapa mervärde och utrymme för utveckling i arbetet på lokal och regional nivå.

  Det kan handla om direkt stöd till världsarvssamordnarens tjänst, men även till utförandet av specifika funktioner som tillskrivs världsarvssamordnarens roll. För den organisation som har samordningsansvaret finns utrymme att själv utforma roll, ansvar och mandat utifrån världsarvets unika förutsättningar. Vissa uppgifter är dock gemensamma för samtliga världsarv.

  För bidragsåret 2024 har världsarven möjlighet att anmäla ett intresse för att delta vid Site Managers’ Forum.
  Site Managers’ Forum hålls i anslutning till världsarvskommitténs möte varje år. Deltagande sker efter inbjudan från världsarvskommitténs värdland genom en separat ansöknings- och antagningsprocess (se avsnitt 1.3.1 i informationsbladet Kulturmiljöbidrag till världsarvssamordning 2024). Site Managers’ Forum förväntas hållas i New Delhi, Indien i anslutning till det 46:e världsarvskommittémötet, troligtvis i mitten av juli 2024. Vid ett eventuellt deltagande kan bidrag sökas från Riksantikvarieämbetet.

  Deltagande vid forumet bidrar till att uppfylla det nionde utvecklingsområdet i handlingsplanen för det nationella världsarvsarbetet; ”Fortsatt aktivt deltagande i internationella samarbeten”. En av insatserna under utvecklingsområdet är att verka för att lokala och regionala aktörer informeras och involveras mer angående internationella möten.  

  Mer information om bidragets användningsområden, fördelning, tidsram med mera finns i informationsbladet nedan.

  Sök bidraget här

   

  Ansökan är nu stängd

  Bidraget betalas ut i slutet av mars.

  Personuppgifter (GDPR) I samband med att du skickar en ansökan samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.