Byggnadsvård. Målning av tak, Brunflo kastal 1990. Stiftelsen Jamtli. public domain Foto: (PDM)

Bidrag till kulturmiljövård

Kulturmiljövårdsbidraget är statliga medel som får lämnas till kulturmiljövårdande insatser.

Målet med bidraget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser. Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i landet.

Bidraget regleras genom förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer .

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Ekonomiskt stöd kan inte utgå till en statlig myndighet i egenskap av fastighetsförvaltare, eller till åtgärder som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning.

För vad kan man söka bidrag?

Enligt bidragsförordningen kan bidrag, i mån av tillgång till medel, gå till:

  • vård av värdefulla kulturmiljöer
  • vård av kulturlandskap och fornlämningar
  • tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer
  • framtagandet av kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
  • arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
  • arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag

Utöver ovan nämnda insatser kan olika satsningar med kulturmiljövårdsbidraget pekas ut i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Så söker man bidraget

Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för mer information om hur man söker bidraget.

Viktiga datum för kulturmiljövårdsanslagets handläggning (gäller länsstyrelserna) Visa eller stäng

Observera att datumen är ungefärliga och kan komma att ändras. Under 2024 har Riksantikvarieämbetet även möjlighet att omfördela medel löpande under året.

2024:

Januari: Beslut om en miljon kronor till respektive länsstyrelse

Februari: Beslut om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
Februari: Utbetalning av bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Mars: Beslut om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer samt eget ianspråktagande

April: Utskick angående prognos och äskande inför första omfördelningstillfället 2024

Maj: Beslut om omfördelning, 1a tillfället, 2024

Maj-Juni: Fördjupade dialoger
Augusti-oktober: Fördjupade dialoger

September: Utskick angående prognos och äskande inför andra omfördelningstillfället 2024

Oktober: Beslut om omfördelning, 2a tillfället, 2024

5 november: Utskick angående prognos och äskande om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 2025

19 november: Utskick angående underlag till årsredovisning

2 december: Sista datum att rekvirera bidrag till konservering
3 december: Sista datum att lämna prognos och äskande om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 2025
5 december. ASK stänger
17 december: Sista datum att lämna underlag till årsredovisning

2025:

Januari (v 1-2): Beslut om en miljon kronor till respektive länsstyrelse
Januari (v 1-2): Utskick om intyg av bemyndigande
23 januari: Sista datum att lämna intyg av bemyndigande

Februari: Beslut om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer