Byggnadsvård. Målning av tak, Brunflo kastal 1990. Stiftelsen Jamtli. public domain Foto: (PDM)

Bidrag till kulturmiljövård

Kulturmiljövårdsbidraget är statliga medel som får lämnas till kulturmiljövårdande insatser.

Målet med bidraget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser. Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i landet.

Bidraget regleras genom förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer .

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Ekonomiskt stöd kan inte utgå till en statlig myndighet i egenskap av fastighetsförvaltare, eller till åtgärder som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning.

För vad kan man söka bidrag?

Enligt bidragsförordningen kan bidrag, i mån av tillgång till medel, gå till:

  • vård av värdefulla kulturmiljöer
  • vård av kulturlandskap och fornlämningar
  • tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer
  • framtagandet av kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
  • arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
  • arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag

Utöver ovan nämnda insatser kan olika satsningar med kulturmiljövårdsbidraget pekas ut i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Så söker man bidraget

Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för mer information om hur man söker bidraget.

Viktiga datum 2022-2023 (gäller enbart länsstyrelsen)

Viktiga datum för kulturmiljövårdsanslagets handläggning. Observera att tilderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

21 mars: Utskick om begäran om prognos och äskande inför omfördelning 1

11 april: sista dag för länsstyrelsen att lämna in prognos och äskande inför omfördelning 1

27 april: Beslut om eventuell omfördelning. Observera att detta är ett datum som kan komma att ändras.

15 augusti: Utskick om begäran om prognos och äskande inför omfördelning 2

5 september: sista dag för länsstyrelsen att lämna in prognos och äskande inför omfördelning 2

21 september: beslut om eventuell omfördelning. Observera att detta är ett datum som kan komma att ändras.

4 december: ASK stänger.

4 december: sista dag att lämna in rekvisition för utförda konserveringsporjekt.

6 november: Utskick om äskande inför 2024

27 november: Utskick om att länsstyrelsen ska lämna in årsredovisning

11 december: Sista dag för länsstyrelsen att lämna in äskande för 2024

18 december: Sista dag för länsstyrelsen att lämna in årsredovisning

v.1 2024 – Utskick om att länsstyrelsen ska skicka in intyg på bemyndigandebeslut

v.1 2024 – Riksantikvarieämbetet tar beslut om 1 000 000 kronor till alla län.

16 januari – sista dag för länsstyrelsen att lämna in intyg på bemyndigandebeslut