Byggnadsvård. Målning av tak, Brunflo kastal 1990. Stiftelsen Jamtli. public domain Foto: (PDM)

Bidrag till kulturmiljövård

Kulturmiljövårdsbidraget är statliga medel som får lämnas till kulturmiljövårdande insatser.

Målet med bidraget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser. Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i landet.

Bidraget regleras genom förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer .

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Ekonomiskt stöd kan inte utgå till en statlig myndighet i egenskap av fastighetsförvaltare, eller till åtgärder som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning.

För vad kan man söka bidrag?

Enligt bidragsförordningen kan bidrag, i mån av tillgång till medel, gå till:

  • vård av värdefulla kulturmiljöer
  • vård av kulturlandskap och fornlämningar
  • tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer
  • framtagandet av kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
  • arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
  • arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag

Utöver ovan nämnda insatser kan olika satsningar med kulturmiljövårdsbidraget pekas ut i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Så söker man bidraget

Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för mer information om hur man söker bidraget.

Viktiga datum 2022 (gäller enbart länsstyrelsen)

Viktiga datum för kulturmiljövårdsanslagets handläggning. Observera att tilderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

4 april: utskick om begäran om prognos och äskande inför omfördelning 1 (Obs, denna är en månad tidigare än förra året, men det kanske bara är bra?)

27 april: sista dag för länsstyrelsen att lämna in prognos och äskande inför omfördelning 1.

12 maj: beslut om eventuell tilldelning omfördelning 1. Senast 26 maj.

5 sep: utskick om begäran och äskande inför omfördelning 2

26 sep: sista dag för länsstyrelsen att lämna in prognos och äskande inför omfördelning 2.

20 okt: beslut om eventuell tilldelning, omfördelning 2

31 okt: Riksantikvarieämbetets sista dag för beslut om inlösen/hittelön av fornfynd

7 nov: utskick om begäran om äskande inför 2023

28 nov: utskick om begäran om årsredovisning

5 dec: ASK stänger

7 dec: sista dag för länsstyrelsen att lämna in äskande inför 2023

19 dec: sista dag för länsstyrelsen att lämna in årsredovisning för 2022

9 jan: utskick om försäkran om bemyndigandebeslut

Vecka 2: beslut om tidig tilldelning till länen.

23 jan: sista dag för länsstyrelsen att komma in med försäkran om bemyndigandebeslut