Vägledning – Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring

För att en lämning ska vara skyddad som fornlämning enligt kulturmiljölagens 2 kap. 1 och 1 a §§ behöver den uppfylla vissa krav.

Inledningsvis behöver den uppfylla de tre överordnande rekvisiten. Den ska vara en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom ingå i någon av de kategorier som finns uppräknade i kulturmiljölagen samt vara tillkommen före år 1850, eller i fråga om fartygslämning, förlist före 1850. Länsstyrelsen kan dock i det enskilda fallet besluta om att fornlämningsförklara en yngre lämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Fornlämning är även en naturbildning som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna till eller en lämning efter äldre folklig kult.

Fornlämningsbegreppet

Den 1 februari 2021 träder nya allmänna råd för tillämpningen av fornlämningsbegreppet i kraft (KRFS 2020:1). I samband med införandet av de  allmänna råden har Vägledningen om fornlämningsbegreppet reviderats. Vägledning behandlar kortfattat tankarna bakom de allmänna råden, hur de bör tolkas och ger exempel på hur de bör tillämpas. En revidering har även skett av den s.k. lämningstypslistan, Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis som innehåller anvisningar om beskrivning av olika lämningstyper och praxis för antikvarisk bedömning.

Fornlämningsförklaring

Syftet med bestämmelsen om fornlämningsförklaring är att skydda kulturhistoriskt värdefulla lämningar som tillkommit 1850 eller senare och som därmed inte omfattas av det automatiska fornlämningsskyddet i 2 kap. 1 § KML. Närmare bestämmelser om fornlämningsförklaring och metallsökare finns i föreskrifterna i Kulturrådets författningssamling (KRFS 2016:1) ändrad genom (KRFS 2018:4).

Fornlämningstyper

Vissa fornlämningstyper kräver särskilda vägledningar. Arbete med att ta fram sådana pågår. De kommer successivt att redovisas nedan.

Vägledning – Dammar

Lämningstypslistan