Arkeologiskt fyndmaterial

Vid de flesta arkeologiska undersökningarna påträffas fynd, både i form av föremål, ben och olika analysmaterial. Fynden är en viktig nyckel till kunskap om och tolkning av en plats i och med att den berörda fornlämningen är helt eller delvis borttagen.

Vägledning avsnitt 7 – Arkeologiskt fyndmaterial (2012) 
OBS! Den här vägledning är under revidering.

Att omhänderta fynd är en viktig del av den uppdragsarkeologiska processen. Därför ska en fyndstrategi upprättas inför varje arkeologisk undersökning.

Utifrån länsstyrelsens anvisningar anger undersökaren vilka fynd som ska samlas in, med vilka metoder insamlingen kommer att ske och hur fynden sedan kommer att hanteras fram till dess att de lämnas till ett museum.För att föremålen ska kunna bevaras på ett hållbart sätt bör undersökaren rådgöra med en konservator. Det är viktigt att de föremål som är i behov av konservering blir konserverade innan de lämnas in till anvisat museum.

Exempel på andra frågor som behandlas i detta avsnitt är hur mänskliga kvarlevor från exempelvis kyrkogårdar bör hanteras. Avsnittet avslutas med en redogörelse för Riksantikvarieämbetets arbete med fyndfördelning, d.v.s. till vilket museum ett fyndmaterial slutligen ska föras.