Vägledning – arkeologiskt fyndmaterial

Vid de flesta arkeologiska undersökningarna påträffas fynd, både i form av föremål, ben och olika analysmaterial. Fynden är en viktig nyckel till kunskap om och tolkning av en plats i och med att den berörda fornlämningen är helt eller delvis borttagen.

De flesta arkeologiska undersökningar genererar fynd. De fynd som tas om hand och bevaras blir därigenom den fysiska länken till en fornlämning som i övrigt kan vara helt borttagen. Fynden är även en viktig nyckel till kunskapen om och tolkningen av en fornlämning. De är ett källmaterial både till tolkningen av den pågående undersökningen och för framtida forskningsfrågor. Fynden är även viktiga för arbetet med tillgängliggörandet och spridandet av kunskap om arkeologin till en bredare allmänhet.