Beslut

Ett beslut om en arkeologisk utredning eller undersökning enligt 2 kap. 11-13 §§ Kulturmiljölagen (KML) är en juridisk handling som ska formuleras så att det är tydligt för berörda parter vad beslutet avser.

Vägledning avsnitt 6 – Beslut 

Ett av de områden som har reviderats i de nya föreskrifterna är hur besluten ska formuleras. Nytt är ett förtydligande av att det är flera beslut som behöver fattas i samband med olika typer av undersökningar.

Vid en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning ska länsstyrelsen fatta beslut dels om företagarens kostnadsansvar enligt 2. kap. 14 § KML, dels beslut om tilldelning enligt 2 kap. 11 § eller 13 § KML. När det rör sig om en arkeologisk undersökning ska länsstyrelsen även fatta ett beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. 12 § KML. De olika besluten kan med fördel infogas i ett och samma beslutsdokument. Till beslutet om tilldelning ska kopia på både länsstyrelsens förfrågningsunderlag och den av undersökaren framtagna undersökningsplanen bifogas och därmed fastställs hur undersökningen ska genomföras.

Mall för beslut om utredningar, förundersökningar och tillstånd till ingrepp

För att få en större överensstämmelse mellan de olika länsstyrelsernas beslutsdokument har Riksantikvarieämbetet tagit fram mallar för beslut om arkeologisk utredningar och arkeologisk förundersökningar samt beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning. För att ytterligare tydliggöra  förändringarna i de nya föreskrifterna finns även en samling exempel på hur de olika typerna av beslut kan utformas.