Vägledning – kostnad och kostnadsansvar

Den som vill genomföra ett arbetsföretag som innebär att fornlämningar tas bort eller skadas har i normalfallet kostnadsansvaret för de arkeologiska utredningar och förundersökningar behöver utföras. I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om bidrag och ersättning för de arkeologiska kostnaderna.

Företagarens kostnadsansvar utgår från Kulturmiljölagens syfte att bevara fornlämningar, och varje tillstånd till borttagande innebär ett undantag från bevarandet. Principen bygger på att den som skadar allmänna värden får stå för kostnaden för de åtgärder som behövs.