Samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag

Att fornlämningar bevaras är av nationellt intresse och det är vårt allas ansvar att detta görs. Det är därför viktigt att en företagare i så tidigt skede som möjligt får kännedom om det planerade arbetsföretaget berör en fornlämning.

Vägledning avsnitt 2 – Samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag (2016)

Det är länsstyrelsens uppgift att verka för att arbetsföretag i så liten omfattning som möjligt berör fornlämningar. Länsstyrelsen bör därför tidigt i planeringsprocessen informera företagaren om innehållet i Kulturmiljölagen och upplysa om hur företagaren bör agera om en fornlämning berörs. Företagaren bör i sin tur, i enlighet med 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen, i god tid ta reda på om någon fornlämning kan komma att beröras av det aktuella arbetsföretaget.

En grundläggande informationskälla om fasta fornlämningar är Fornsök, det digitala fornminnes-informationssystemet FMIS. Om det på eller nära det område som arbetsföretaget är tänkta att genomföras finns fornlämningar redovisade i Fornsök bör företagaren snarast kontakta länsstyrelsen för samråd. Det är också önskvärt att företagaren kontaktar länsstyrelsen om området ligger i sådan terräng eller vattenområde där fornlämningar ofta påträffats i samband med tidigare arkeologiska undersökningar.