Vägledning – samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag

Att fornlämningar bevaras är av nationellt intresse och det är vårt allas ansvar att detta görs. Det är därför viktigt att en företagare i så tidigt skede som möjligt får kännedom om det planerade arbetsföretaget berör en fornlämning.

I kulturmiljölagen (KML) anges att det är ett nationellt intresse att fornlämningar bevaras och att den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fornlämning, ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan lämna tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. Varje tillstånd till ingrepp innebär ett undantag från denna grundprincip.