Vägledning om uppdragsarkeologi

Vägledningen för uppdragsarkeologi omfattar nio avsnitt som följer den uppdragsarkeologiska processen och inleds med ett avsnitt som behandlar det uppdragsarkeologiska systemet och dess olika delar; arkeologisk utredning, förundersökning och arkeologisk undersökning.

Vägledningen för uppdragsarkeologin är förhållandevis omfattande. Därför görs revidering av vägledningen avsnittsvis. Mallar för förfrågningsunderlag, förenklat förfarande, undersökningsredovisning och beslut finns under respektive avsnitt. Samtliga mallar finns också samlade på en sida.

Vägledningen inleds med ett avsnitt om det uppdragsarkeologiska systemet som bland annat tar upp roller och ansvar samt kvalitetsaspekter. Därefter följer ett avsnitt som behandlar länsstyrelsens samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag som innebär markexploatering. Sedan följer avsnitt 3-6 som behandlar hur länsstyrelsen upprättar förfrågningsunderlag och bedömer undersökare och undersökningsplan och slutligen utformandet av själva beslutsdokumentet. Sedan följer avsnitt 7 om arkeologiskt fyndmaterial och avsnitt 8 om rapportering, förmedling och dokumentationsmaterial. Det nionde och avslutande avsnittet behandlar länsstyrelsens tillsyn.

Information om de olika undersökningstyperna som främst vänder sig till planerare och bygglovshandläggare finns i Den uppdragsarkeologiska processen. Information för den som hanterar översiktsplaner, detaljplaner och bygglov på kommunerna och för den som planerar byggprojekt som kan komma att beröra fornlämningar finns i Fornlämningar i planering och byggande.

Samtliga avsnitt av vägledning om uppdragsarkeologi

Länkarna leder direkt till respektive dokument. Här finns mer information om respektive avsnitt.