Förteckning över kulturföremål som omfattas införselförbud

Här hittar du en förteckning över de föremål som är förbjudna att föra in illegalt till länder inom EU enligt den nya förordningens förutsättningar.

Förordningens förteckning över vilka kulturföremål som omfattas av bestämmelserna om införselförbud vid olaglig export grundar sig i den definition av kulturegendom som följer av de två viktigaste internationella konventionerna som rör kulturföremål, det vill säga:

  • Unescos konvention från 1970 om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom
  • 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt.

De föremålskategorier som därmed omfattas av EU-förordningen är följande:

a) Sällsynta zoologiska, botaniska, mineralogiska och anatomiska exemplar eller samlingar samt föremål av paleontologiskt intresse.
b) Föremål med historisk anknytning, innefattande vetenskapens och teknologins historia samt krigs- och samhällshistoria, föremål med anknytning till nationella ledares, filosofers, vetenskapsmäns och konstnärers liv samt till händelser av nationell betydelse.
c) Fynd från (tillåtna eller olovliga) arkeologiska utgrävningar eller från arkeologiska upptäckter på land eller under vatten.
d) Delar av konstnärliga eller historiska monument eller fornlämningar, som tagits sönder (*).
e) Antikviteter som är äldre än 100 år, såsom inskriptioner, mynt och graverade sigill.
f) Föremål av etnologiskt intresse.
g) Föremål av konstnärligt intresse, såsom

i) tavlor, målningar och teckningar som gjorts helt för hand oavsett underlag och material (med undantag för industridesign och industritillverkade föremål som dekorerats för hand)
ii) originalverk i form av statyer och skulpturer oavsett material
iii) gravyrer, tryck och litografier i original
iv) konstnärliga assemblage (kollage) och montage i original oavsett material.

h) Sällsynta handskrifter och inkunabler.
i) Äldre böcker, dokument och publikationer av särskilt intresse (såsom historiskt, konstnärligt, vetenskapligt eller litterärt intresse), i enstaka exemplar eller i samlingar.
j) Frimärken eller stämpelmärken och liknande märken, i enstaka exemplar eller i samlingar.
k) Arkiv, inklusive samlingar av ljudupptagningar, fotografier och filmupptagningar.
l) Möbler som är äldre än 100 år och äldre musikinstrument.

(*) Liturgiska ikoner och statyer, även fristående, ska betraktas som kulturföremål tillhörande denna kategori.

Läs mer om införselregler för kulturföremål inom EU