Införselregler för kulturföremål inom EU

Att importera kulturföremål till Sverige som illegalt förts ut från land utanför EU är förbjudet från den 28 december 2020. Detta efter att EU:s medlemsstater kommit överens om nya regler för införsel. Samtidigt införs även gemensamma rutiner för att underlätta för den som vill importera kulturföremål som legalt förts ut från länder utanför EU.

Sverige har tidigare haft regler för utförsel av kulturföremål, däremot inte några importregler för kulturföremål eller förbud mot införsel av olagligt utförda föremål. Den nya EU-förordningen gäller som lag i Sverige och bindande för alla EU:s medlemsstater.

Förbudet gäller införsel av kulturföremål från länder utanför EU. Det innebär att det är förbjudet att föra in kulturföremål som illegalt har förts bort från det land i vilket de skapats eller upptäckts, om det strider mot det landets lagar och andra författningar. Det gäller däremot inte föremål som skapats eller upptäckts inom EU.

Förbudet följer av en ny EU-förordning om införsel och import av kulturföremål som antogs i april 2019. Den som bryter mot det här förbudet riskerar att misstänkas för smuggling.

Här hittar du den nya EU-förordningen (2019/880).

Ett EU-gemensamt licenssystem för import av kulturföremål är under uppbyggnad

Utöver det generella införselförbudet från länder utanför EU innehåller EU-förordningen även bestämmelser om villkor och förfaranden för tillåten import av kulturföremål.

Införselförbudet för illegalt exporterade föremål ska nämligen inte hindra en legal handel inom EU med kulturföremål som kommer från tredjeländer. Den ska heller inte hindra till exempel vetenskaplig verksamhet som förutsätter tillfällig införsel av kulturföremål från tredje länder liksom utställningar, konservering och restaurering.

Två nya importdokument införs

Det kommer att finnas nya två dokument som möjliggör legal import av olika kategorier av kulturföremål:

  1. En importlicens kommer att krävas för arkeologiska fynd och för delar av konstnärliga eller historiska monument eller fornlämningar som tagits sönder. För båda dessa kategorier gäller att föremålen ska vara äldre än 250 år för att kravet på importlicens ska gälla.
  2. En så kallad importörsförklaring kommer att krävas för övriga kulturföremål som importeras till EU. Kravet gäller dock enbart för föremål som är äldre än 200 år och har ett tullvärde motsvarande minst 18 000 EUR. En importörsförklaring är, som det låter, en förklaring som undertecknas av importören om att föremålen har exporterats i enlighet med gällande lagar och andra författningar.

Anledningen till att just arkeologiska fynd och delar av söndertagna monument omfattas av krav på importlicens är att EU bedömer att dessa kategorier av kulturföremål är särskilt utsatta för plundring och förstörelse.

Licenssystemet införs stegvis

EU-förordningens bestämmelser kommer att börja implementeras stegvis. Bestämmelser om importlicens och importörsförklaring finns redan inskrivna i förordningen (art. 4 och 5), men kommer i praktiken tillämpas först då ett EU-gemensamt elektroniskt system, som ska hantera de här förfarandena, har tagits i drift. Det beräknas ske senast 28 juni 2025.

Hur det elektroniska systemet som kommer att hantera utfärdandet av importlicenser och lämnandet av importörsförklaring ska fungera fastslås i den genomförandeförordning 2021/1079 som EU-kommissionen har antagit i juni 2021.

Här hittar du vanliga frågor och svar om EU:s nya importlagstiftning för att föra in föremål i Sverige.

Här kan du också läsa mer om vika regler som gäller omvänt, för att föra ut kulturföremål från Sverige.

Undantag från kravet på importdokument vid tillfällig import

Enligt förordningen kan offentliga institutioner som tillfälligt importerar föremål för till exempel utställningar, forskning eller utbildningsverksamhet undantas från kravet på importlicens och importörsförklaring.

 

För att bli undantagna måste institutionerna godkännas och registreras av Riksantikvarieämbetet i EU:s importsystem. När detta är gjort behöver institutionerna endast fylla i en kortare föremålsbeskrivning när de ska importera kulturföremål. Undantaget handlar alltså om att minska den administrativa bördan för betrodda institutioner som ofta importerar kulturföremål för temporära utställningar, restaurering eller forskningsinsatser.

 

Hade din institution varit i behov av ett undantag? Kontakta i så fall ansvarig handläggare Peg Magnusson.