Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest

Databasen är i form av ett kalkylark. Materialen är samlade i kategorier, till exempel ”adhesiv”. Sök efter material genom att trycka Ctrl+F.

Så använder du databasen

I materialdatabasen finns information om olika material som används för utställningar packning eller förvaring av kulturföremål. Materialen har testats på förfrågan av samlingsförvaltare i Sverige. Listan över material är inte komplett för den mängd produkter som finns tillgängliga på marknaden för samlingsförvaltning.

Riksantikvarieämbetets Oddytest görs i syfte att upptäcka indikationer på om materialet kan verka nedbrytande på kulturföremål. Riksantikvarieämbetet varken avråder eller rekommenderar produkter baserat på denna information, och ger heller inga garantier vad gäller produkternas prestation, funktionalitet eller säkerhet. Vi rekommenderar alla som tar del av databasen att göra egna efterforskningar om materialen. Tänk på att tillverkare kan ändra materialsammansättningen utan att ändra produktnamnet. Tänk också på att det finns andra materialegenskaper som kan påverka ett materialval som inte framkommer av databasen.

Så läser du resultaten

Ett accelererat korrosionstest indikerar om ett material kan orsaka korrosion på metaller, i det här fallet silver (Ag), koppar (Cu) eller bly (Pb), samt legeringar med dessa metaller. Metallerna är valda att ingå i testet eftersom de tillsammans reagerar med en bred variation av luftburna föroreningar. Resultatet ska ändå tolkas som att vilket material som helst kan påverkas.

Riksantikvarieämbetet följer internationell praxis för de tre bedömningskategorierna ett material kan få, det vill säga Pass (P), Temporary (T) och Fail (F). Ordvalen för kategorierna stammar från museer där man använt Oddytestet som en strikt bedömning i sina materialval. Kulturarvslaboratoriet anser att material i kategorin Pass innebär låg risk för skadliga effekter på föremål. Material i kategorin Temporary innebär viss risk och material i kategorin Fail innebär hög risk. Internationellt bedöms material i kategorin Temporary kunna användas tillsammans med föremål i upp till 12 månader, till exempel i tillfälliga utställningar. Ibland används benämningen Unsuitable istället för Fail.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till hur ett material är tänkt att användas när val görs utifrån Oddytester. Viktiga aspekter är till exempel vilken mängd material som är tänkt att användas, hur länge, och om det är i slutna utrymmen som en monter eller förvaringslåda där koncentrationerna av skadliga ämnen riskerar att byggas upp över tid.

I den första kolumnen i databasen anges den övergripande bedömningen av testet för varje material. Den övergripande bedömning utgår ifrån den mest påverkade metallen. Material som ska vara i direkt kontakt med föremål analyseras också med pH. Om pH-värdet är utanför 5.5-9 får materialet bedömningen fail. I databasen kan man också se tillverkare, inköpsställe, användningsområde med mera.

Uppdatering av databasen

Uppdatering av databasen sker kontinuerligt när nya material har testats.

Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest Visa eller stäng