Litteratur om återlämnande

På den här sidan hittar du länkar till vidare information om återlämnande av kulturföremål och mänskliga kvarlevor i museisamlingar.

 

Vidare läsning

Bring, Ove. 2015. Parthenonsyndromet: kampen om kulturskatterna. Stockholm. Atlantis

Feigenbaum, Gail & Reist, Inge Jackson (red.). 2013. Provenance: an alternate history of art. Los Angeles, Getty Research Institute.
Greenfield, Jeanette. 2007. The Return of Cultural Treasures. 3 uppl. Cambridge, Cambridge University Press.

Hammelev Jörgensen, Mikael. 2017. Förhandlingar om kulturföremål. Parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål. Diss. Gothenburg Studies in Conservation 39. Institutionen för kulturvård. Göteborg, Göteborgs universitet.

Lundén, Staffan. 2016. Displaying Loot. The Benin objects and the British Museum. Diss. GOTARC Series B. Gothenburg Archaeological Theses 69. Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Nicholas, Lynn H. 1994. The Rape of Europa: The Fate of Europe’s Treasures in the Third Reich and the Second World War. New York, Knopf.

Pearson, David. 2019. Provenance Research in Book History: A Handbook. Omarb. uppl. Oxford, The Bodleian library.

Rydell, Anders. 2013. Plundrarna. Hur nazisterna stal Europas konstskatter. Stockholm Ordfront.

Rydell, Anders. 2015. Boktjuvarna. Jakten på de försvunna biblioteken. Stockholm. Norstedts

Sarr, Felwine & Savoy, Bénédicte. 2018. The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics. Paris, Ministère de la culture.

Unesco. 2009. Witnesses to History. Documents and writings on the return of cultural objects.

Yeide, Nancy H., Walsh, Amy & Akinsha, Konstantin. 2001. The AAM Guide to Provenance Research. Washington DC, American Association of Museums.

 

Konventioner och internationella överenskommelser

Unesco 1970Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. 1970

Unesco 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. 1954.

Unidroit 1995Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. 1995.

FN-urfolksdeklarationUnited Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 2007.

Washington-principernaWashington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art. 1998.

Terezin-deklarationenTerezin Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues. 2009.

Rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar, deras mångfald samt roll i samhället. Antagen av Unescos generalkonferens den 17 november 2015.

Svenska Icom. 2011. Icoms etiska regler. Andra upplagan. Stockholm.

 

Riktlinjer och stöd

Collections Trust. 2019. Spectrum 5.0. Standard för samlingsförvaltning. Riksantikvarieämbetets svenska översättning av The UK Museum Collections Management Standard, Collections Trust, 2017.

Department for Culture, Media and Sport. 2005. Guidance for the Care of Human Remains in Museums. London.

Deutscher Museumsbund. 2019. Guidelines for German Museums. Care of Collections from Colonial Contexts. 2 uppl.

Riksantikvarieämbetet. 2017. God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen. Visby.

Riksantikvarieämbetet. 2020. God samlingsförvaltning. Stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar. Visby.

 

Exempel på policys

Nationaal Museum van Wereldculturen. 2019-03-07. Return of Cultural Objects: Principles and Process.

Natural History Museum, England. 2010.  Policy on Human Remains.

 

Övrigt

Kulturarvspolitik: regeringens proposition 2016/17:116. 2017. Stockholm. Riksdagens tryckeriexpedition.

Nagpra The Native American Graves Protection and Repatriation Act. Federal lag i USA.

 

Sökmotorer och databaser för stulna föremål

The Art Loss Register.

The Central Registry of Information on Looted Cultural Property.

Europeiska kommissionen. Informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

Icom. Red Lists Database. Emergency Red Lists of Cultural Objects at Risk.

Interpol. Stolen Works of Art Database.

German Lost Art Foundation. The Lost Art Internet Database.

Unesco. Unesco Database of National Cultural Heritage Laws.

United Nations Office on Drug and Crime (UNODC). Sherloc. Sharing Electronic Resources and Laws on Crime.

 

Lagar

Begravningslag (1990:1144)

Budgetlag (2011:203)

Kulturmiljölag (1988:950), KML

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Museilag (2017:563)

Myndighetsförordningen (2007:515)

Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (direktiv 2014/60/EU). Återlämnandedirektivet (infört i KML)