Parachastextil från Statens museer för världskultur - återlämnat 2014 Foto: (CC BY)

Återlämnande av kulturföremål och mänskliga kvarlevor

I museernas samlingar kan det finnas objekt och hela samlingar som införlivats på vad som idag betraktas som ett etiskt tveksamt sätt. I vissa fall kan ett eventuellt återlämnande behöva utredas, antingen på museets initiativ eller för att ett krav har inkommit. Dokumentet Stöd för museer i återlämnandeärenden kan vara till hjälp i processen.

Museer får ibland in krav på att föremål i samlingarna ska återlämnas till en individ, en grupp eller en nation. Andra återlämnandeärenden initieras i samband med att museet har gjort en samlingsöversyn eller på annat sätt upptäckt att det kan finnas skäl för att utreda ett återlämnande av ett eller flera föremål.

I utredningen behöver museet ta ställning till argumenten för och emot ett återlämnande, samt till övriga sätt att tillgodose parternas behov, exempelvis genom informationsdelning eller annat utbyte. I processen behöver museet i allmänhet ta fram och sammanställa nedanstående information.

  • Möjliga mottagare – finns det en eller flera tänkbara mottagare och vilken koppling har de till föremålet?
  • Föremålets betydelse för mottagaren, exempelvis kulturhistoriska, religiösa och identitetsmässiga värden.
  • Föremålets betydelse i museets samling.
  • Hur föremålet har samlats in.
  • Om föremålet är en del av en materiell helhet som finns i museets samling eller om sammanhanget som föremålet hör till finns hos den potentiella mottagaren.
  • Föremålets forskningsvärde. Här kan museet behöva samla in kunskap från flera olika vetenskapliga discipliner.
  • Föremålets framtid vid ett eventuellt återlämnande.

När ett krav har inkommit bör det utredas skyndsamt men återlämnandeärenden kräver ofta omfattande utredningar och kan därmed ta lång tid. Hanteringen av återlämnandeärenden bör präglas av öppenhet och respekt för andra individers och gruppers perspektiv.

Varje museum bör ha en egen policy för återlämnande och kan ta stöd i Riksantikvarieämbetets dokument God samlingsförvaltning. Stöd för museer i återlämnandeärenden.

Se även stöddokumentet God samlingsförvaltning. Stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar.