Gallringsbeslut

Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll
Bakgrund och inledning
 | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2

Foto: Gabriella Ericson (CC BY)

Efter urvalsprocessen avgörs om objektet ska behållas eller avyttras. Ny information kan ha tillkommit under processens gång som gör att museet väljer att behålla objektet. Gör en lista på de objekt som valts ut och motivera gallringsbeslutet.

Ett beslutsunderlag ska enligt Spectrum innehålla

 • Lista på identifikationsnummer för aktuella objekt.
 • Bedömning av objektets kulturella, historiska, vetenskapliga och pedagogiska värde (resultatet från bedömningsprocessen).
 • Tillståndsrapport, när det är fråga om saker som berör arbetsmiljö- och hälsorisker.
 • Referenser till organisationens policy eller riktlinjer för samlingarna.
 • Objektets relation till samlingen som helhet.
 • Förvaltningskostnader för objektets framtida förvaring.
 • Foto av objektet.
 • Eventuell värdering utförd av oberoende expert eller sakkunnig.
 • Referens till paragraf i organisationens policy eller riktlinjer för gallring som stödjer beslutet att gallra.

Beslut bör fattas enligt fastställd beslutsordning. Ansvaret för gallringsbeslutet vilar på museets högsta ledning eller styrelse i samråd med berörd personal. Gallringsbeslut fattas inte av en enskild tjänsteman.

Ibland kan gallringsbeslutet delas upp i två delar, deaccession och avyttring. Deaccessionsbeslut är när objektet formellt avskrivs ur den permanenta samlingen och avyttringsbeslut är hur och när objektet avlägsnas från museet, överförs till en stödsamling eller destrueras. Vilka beslut som behöver inhämtas bör tydligt framgå av museets riktlinjer.

Ibland kan det vara klokt att låta det gå en längre tid mellan deaccessionsbeslutet och själva avyttringen för att invänta eventuell ny information.

Konsekvenserna av oetiska gallringsbeslut

Oetiska gallringsbeslut kan få betydande konsekvenser för ett museum. Dessa kan vara:

 • att allmänhetens förtroende för museet och museer i allmänhet går förlorat eller skadas
 • negativ publicitet och att museet får dåligt anseende under lång tid framöver
 • en möjlig uteslutning ur ICOM, om museet är medlem.

Dessa faktorer kan troligtvis göra det svårare för museet att söka externa medel för verksamheten. Oetisk gallring kan dessutom påverka arbetsrelationerna till andra museer och organisationer som förvaltar samlingar. Dessa kan bli ovilliga att låna ut objekt eller samarbeta i olika projekt.

Läs vidare