Ordförklaringar

Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll
Bakgrund och inledning
 | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbeslut | Avyttring | Dokumentation och avslut | Checklista för gallringsprocessen | Litteraturlista | Bilaga 1 | Bilaga 2

ICOMs definition av ett museum
Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället och dess utveckling. Museet är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.
ICOMs etiska regler, 2017

Accession
Formellt införliva objekt i organisationens permanenta samling.

Avyttring
Avyttring innebär att på olika sätt göra sig av med objekt. Detta kan ske till exempel genom gåva, byte eller försäljning. I avyttring ingår i den här texten även destruktion av objekt och överföring till en stödsamling inom museet. Avyttring sker alltid efter det att deaccession har genomförts.

Deaccession
Deaccession är när objekt formellt skrivs ut ur den permanenta samlingen.

Gallring
Gallring är hela processen från att på ett kontrollerat och dokumenterat sätt bedöma, prioritera och välja ut objekt som kan avlägsnas från samlingen till avyttring av dessa. Om objektet tillhör den permanenta samlingen innebär gallringen att objektet deaccederas.

Permanent samling
Formellt accederade objekt som förvärvats av en organisation. Omfattar inte studie- och rekvisitasamlingar och samlingar som organisationen tillfälligt har ansvar för.

Stödsamling
Samling som inte har accederats och inte är en del av den permanenta samlingen. Exempel på stödsamlingar kan vara rekvisitasamlingar, studiesamlingar, referensbibliotek eller reservdelar till objekt som är i drift.

Läs vidare