Kyrkor

Hur många kyrkor finns det i Sverige?

Det finns ingen exakt uppgift eftersom det är en definitionsfråga vad ”kyrka” är. Gäller frågan alla trossamfunds kyrkor eller bara Svenska kyrkans? Svenska kyrkan har flera kategorier gudstjänstlokaler, allt från sockenkyrkor på landet till kyrkorum i församlingshem, sjukhus och fängelser. Den siffra som brukar nämnas för Svenska kyrkans samtliga kyrkobyggnader är cirka 3 700.

Är alla kyrkor skyddade?

Nej, alla kyrkor är inte skyddade. I 4 kap i KML, kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950), finns särskilda bestämmelser om skydd för bl.a. kyrkliga kulturminnen. Kyrkor som är invigda för Svenska kyrkans gudstjänst och har tillkommit före 1940 samt ett urval av dem som tillkommit senare får enligt den lagen inte väsentligt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. För att omfattas av lagen krävs också att de ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan den 1 januari 2000. Även om en sådan kyrka därefter får en annan ägare fortsätter lagskyddet att gälla. De kyrkor som omfattas av sådan tillståndsplikt är, enligt uppgifter hämtade ur Bebyggelseregistret, 3071 till antalet. Skyddet omfattar också inventarier, begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkor som den 1 januari 2000 eller senare har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst kan också få skydd enligt kulturmiljölagen, men i så fall som byggnadsminnen enligt 3 kap. Det beror på att Svenska kyrkan från den dagen upphörde att vara statskyrka och blev likställd med andra enskilda trossamfund. Andra trossamfunds kyrkor kan också skyddas som byggnadsminnen.

Får man riva en kyrka?

Om kyrkan omfattas av tillståndsplikt för väsentlig ändring enligt 4 kap. i kulturmiljölagen enligt ovan får den inte rivas utan tillstånd av länsstyrelsen.

Vem äger kyrkorna?

De flesta av Svenska kyrkans kyrkor ägs av respektive församling, vissa ägs av stiften.