Kyrkliga kulturminnen (4 kap.)

I detta kapitel finns bestämmelser som skyddar kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och vid samma tidpunkt ägdes och förvaltades av Svenska kyrkan.
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet.

Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde och som inte ägs av privatpersoner omfattas också av tillståndsplikt.

Vägledning 4 kap. KML

Vägledningen behandlar tillämpningen av de bestämmelser som finns i 4 kap. KML och i 18-22 §§ Kulturmiljöförordningen (1988:1188). Vägledningen är i första hand avsedd för länsstyrelserna men kan även fylla en funktion som informationskälla för fastighetsägare, brukare och andra intresserade som söker information om de kyrkliga kulturminnena.

Det övergripande syftet med vägledningen är att ge handledning som underlättar tillämp­ningen av 4 kap. KML så att den blir mer enhetlig över landet, till exempel vid prövning av tillståndsansökningar. Målet är att vägledningen ska vara tydlig och entydig ur så många aspekter som möjligt. En vägledning kan dock inte täcka alla skilda situationer och frågeställningar som kan uppstå vid tillämpningen av bestämmelserna, och det är därför inte möjligt att ge råd i alla frågor som kan uppkomma. Vägledningen ska uppdateras regelbundet, så att den speglar aktuell kunskap och praxis när det gäller tillämpningen.

Vägledningens kapitelindelning följer indelningen i lagtexten där detta varit tillämpligt. Utöver kapitlen med kommentarer till respektive paragraf i lagtexten finns kapitel som behandlar Utgångspunkter och förhållningssätt, Roller och ansvar, Kulturhistoriska värden, Tillstånds­prövning, Tillsyn och Samordning med andra lagbestämmelser.

Vägledningen utgör Riksantikvarieämbetets rekommendationer om hur bestämmelserna i 4 kap. KML bör tillämpas, men är inte juridiskt bindande eller rättsligt avgörande.

Vägledning kyrkliga kulturminnen 4 kap. KML