Kyrkliga kulturminnen (4 kap.)

I detta kapitel finns bestämmelser som skyddar kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och vid samma tidpunkt ägdes och förvaltades av Svenska kyrkan. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av länsstyrelserna.

Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde och som inte ägs av privatpersoner omfattas också av tillståndsplikt.

Vad säger lagen?

Gällande lag och förordningsbestämmelser för kyrkliga kulturminnen finns i 4 kap. i kulturmiljölagen (1988:950) (KML) och i Kulturmiljöförordningen (1988:1188) (KMF).

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd

Dessutom finns bindande föreskrifter och vägledande allmänna råd om kyrkliga kulturminnen i kulturrådets författningssamling, KRFS 2012:2

Vägledning 4 kap. KML

Till stöd för att tillämpa lagen finns även en mer utförlig vägledning i KML. Denna vägledning är inte juridiskt bindande utan är avsedd att användas som fördjupning för länsstyrelser, fastighetsägare, brukare och andra intresserade som söker information om de kyrkliga kulturminnena.

Det övergripande syftet med vägledningen är att ge handledning som underlättar tillämpningen av 4 kap. KML så att den blir mer enhetlig över landet, till exempel vid prövning av tillståndsansökningar. Målet är att vägledningen ska vara tydlig och entydig ur så många aspekter som möjligt. En vägledning kan dock inte täcka alla skilda situationer och frågeställningar som kan uppstå vid tillämpningen av bestämmelserna, och det är därför inte möjligt att ge råd i alla frågor som kan uppkomma. Vägledningen ska uppdateras regelbundet, så att den speglar aktuell kunskap och praxis när det gäller tillämpningen.

 

Vägledning kyrkliga kulturminnen 4 kap. KML