Frågor och svar om Visby ringmur

Hur gammal är Visby ringmur?

Visby ringmur började troligen byggas omkring 1250. Den är Nordeuropas äldsta bevarade stadsmur och den enda kvarvarande i Norden.

Är Visby ringmur en fornlämning?

Ja, den är en fast fornlämning och skyddas av 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950). Det innebär att alla arbeten och ingrepp är tillståndspliktiga.

Vad innebär det att Visby ringmur ingår i Visby världsarv?

Visby ringmur utgör tillsammans med kyrkoruinerna, packhusen och den medeltida stadsplanen i Visby grunden för världsarvet Hansestaden Visby som 1995 fördes in på UNESCO:s lista över världsarv.
Läs mer om världsarv på www.unesco.org.

”Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för framtida generationer. Det är en plats, miljö eller objekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. När platsen, miljön eller objektet upptagits på UNESCO:s världsarvslista ska de garanteras skydd och vård för all framtid”.
Läs mer om Visby som världsarv på www.gotland.se.

Vem äger Visby ringmur?

Det är Region Gotland som äger Visby ringmur, med några enstaka undantag.

Vem förvaltar Visby ringmur?

Staten ansvarar för förvaltningen av Visby ringmur genom Riksantikvarieämbetet, som är den nationella kulturarvsmyndigheten i landet.
Läs mer om oss på www.raa.se.

Hur utförs förvaltningen?

Förvaltningen utförs i enlighet med en vårdplan. Årligen sker besiktning, planering och prioritering av åtgärder samt uppföljning av dessa.

Vem bekostar förvaltningen av Visby ringmur?

Riksantikvarieämbetet bekostar förvaltningen genom ett statligt anslag. Om det är större åtgärder, exempelvis restaureringar, kan flera organisationer gå samman och betala för åtgärden.

Hur mycket kostar förvaltningen per år för Visby ringmur?

Eftersom förvaltningen kan variera mellan åren så kostar den olika mycket per år. Omkring 100 000 kr avsätts per år för underhåll. Om större restaureringar ska göras kan dessa kosta flera miljoner kronor.

Hur säker är Visby ringmur mot ras?

Ras av delar av muren kan ske. De årliga besiktningarna ska ge svar på behov av vård och underhåll av muren. Ibland kan en teknisk utredning behöva göras om det finns risk för ras och åtgärder vidtas.

Vilken typ av åtgärder kan förekomma på Visby ringmur?

Åtgärderna kan vara större eller mindre restaureringar och underhåll i form av skötsel, exempelvis att rensa från växter, buskar och träd som växer på muren.

Vem utför restaureringar av Visby ringmur?

Det har varierat mellan åren. Vid den senaste restaureringen samarbetade murare med bl.a. antikvarier, konstruktörer, konservatorer, forskare och hantverkare från en norsk byggnadshytta.

Vad är Visby ringmur byggd av?

Främst kalksten och kalkbruk från Gotland. Ringmuren har genom århundradena lagats och även restaurerats med olika kvalitet och storlek på sten, bruksblandningar och med olika hantverksmetoder. Du kan läsa mer om ringmurens konstruktion här.

När hände det senaste större murraset av Visby ringmur?

Det hände i februari 2012. Då rasade ca 70 kvadratmeter av det yttre skalet på Visby ringmur, norr om Österport.

Hur gick restaureringen till efter det senaste raset?

Restaureringen, som utfördes 2014, har dokumenterats i en forsknings- och utvecklingsrapport: Visby ringmur – kulturarv som rasar och återuppbyggs. I rapporten ges en beskrivning av material, metoder och restaureringsteknik.

Var kan jag lära mig mer om Visby ringmurs historia och konstruktion?

I boken Visby ringmur. En kulturhistorisk vandring av Waldemar Falck presenteras murens historia och konstruktion, dess portar och torn på ett lättläst sätt. Du hittar den i digital form här, men den kan även köpas, exempelvis genom Gotlands Museums butik.