Alfabet från 1500-talet ur Ornamental Alphabets, Ancient and Mediæval” (1879) F. Delamotte. Foto: ( PDM)

Ordlista

Ibland använder vi förkortningar eller begrepp som kan vara svåra att förstå, även om vi alltid strävar efter att använda ett tillgängligt språk på webbplatsen. Då hoppas vi att du finner svaret i denna ordlista.

Söker du specifika ord inom området förvaltning av kulturmiljöer så hittar du även en ordlista i vår handbok för förvaltning av kulturarv. Om du saknar en förklaring till något begrepp eller förkortning får du gärna tipsa oss om det via vårt kontaktformulär som du hittar under ”Om webbplatsen – kontakta oss”. 

Klicka på bokstaven som ordet du vill ha förklarat börjar på.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


A

Agenda 2030 – FN:s 193 medlemsländer har förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för 17 globala mål för förändring mot ett hållbart samhälle.

Arkivsök – Publik söktjänst för söka fram, läsa och ladda ner eller beställa arkivhandlingar som finns i Riksantikvarieämbetets e-arkiv

ASK – Allmänt handläggarstöd kulturmiljö

ATA – Antikvarisk-topografiska arkivet (ämbetsarkiv hos avdelningen Arkiv och bibliotek)

B

BeBR – Bebyggelseregistret

C

CC BY – Upphovsrättslicens enligt licensmodellen Creative Commons

CEN – European Committee for Standardization

D

DAP – Digital Arkeologisk Process

Digisam – Samverkansplattform för digitalisering av kulturarvet

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet, gemensam portal för forskningspublikationer

E

ELC – Europeiska landskapskonventionen

Europeana – Europeisk kulturdatabas

F

FAQ – Frequently Asked Questions eller Vanliga frågor

FSBM – Förordning och vägledning om statliga byggnadsminnen

FMIS – Fornminnesinformationssystem

FoI – Forskning och Innovation

FoU – Forskning och Utveckling

G

GDPR – Dataskyddsförordningen

Gestaltad livsmiljö – Politikområde som tar utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer med hänsyn till historiska sammanhang och sociala värden inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv. 

H

HS – Heritage Science. Forskningsområde som länkar samman humaniora, naturvetenskap och teknik för att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning.

I

IPM – Integrerad förebyggande skadedjurskontroll

J

JPI – Joint Programming Initiatives. Europeiskt forskningssamarbete om bland annat hälsa, vatten, jordbruk, klimatförändringar och hållbar stadsutveckling

K

KAI – Kulturarvsinkubator

KMF – Kulturmiljöförordning

KML – Kulturmiljölagen

KMR – Kulturmiljöregistret

KMV –  Kulturmiljövård, t.ex. använt i KMV-anslaget

K-blogg – Riksantikvarieämbetets blogg

K-podd – Riksantikvarieämbetets digitala poddradioprogram

K-samsök – Teknisk plattform som samlar, tillgängliggör och länkar ihop
kulturarvsinformation från museer och andra minnesinstitutioner

L

M

MB – Miljöbalken

Microfading – Teknik som används för att identifiera ljuskänsliga föremål i samlingar

N

O

OMC – Open Method of Coordination

Open Access – Betyder i korthet “Fri tillgång”, att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska finnas fritt och gratis tillgängliga på nätet både för forskare och medborgare

P

PBL – Plan- och bygglagen

PDM – Public Domain Mark, material som identifierats vara utan upphovsrättsliga restriktioner

Q

R

RA – riksantikvarie, myndighetens högsta chef (motsvarar generaldirektör)

RAÄ – Riksantikvarieämbetet

Reach – EU:s kemikalieförordning

RTI – Fotografisk metod som lämpar sig väl för tydning och läsning av otydliga
ristningar och runinskrifter

RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

RVR – Restvärdesräddning. Handbok för katastrofberedskap och metoder för att minimera följder vid skada.

S

SBM – Statligt byggnadsminne

Samla – Riksantikvarieämbetets digitala arkiv för arkeologiska rapporter

T

TVÄRS – avslutat utvecklingsprogram på Riksantikvarieämbetet som bildades med anledning av regeringsuppdraget att stödja tio myndigheters utarbetande och genomförande av vägledande strategier för kulturmiljön.

U

Uppdragsarkeologi – arkeologiska utredningar och undersökningar som efter beslut av länsstyrelsen genomförs i samband med markexploateringar.

V

Vitalis – bibliotekskatalogsystem med tryckta och elektroniska samlingar

XYZ

ÅÄÖ

Ämnesguide – digital guide som ger dig en introduktion till något av bibliotekets specialområden.